Як головний лікар Якименко Ваші гроші ….. – повна версія Фін Інспекції (КРУ)

0
2060
Фото: УНІАН

Примірник 1

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
БАРИШІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ
07500, смт. Баришівка, вул. Жовтнева, 17 (код 04576), т/ф. 5-20-38. КОД ЄДРПОУ 38003647

АКТ
14.10.2013 року № 10-25/73
м. Переяслав-Хмельницький

ревізії фінансово – господарської діяльності Комунального закладу «Пере-яслав-Хмельницька центральна районна лікарня» за період з 01.10.2010 по завершений місяць 2013 року.

У відповідності до п.2.3.2.1. Плану контрольно-ревізійної роботи Баришів-ської об’єднаної державної фінансової

Фото: УНІАН

інспекції Державної фінансової інспекції в Київській області на ІІІ квартал 2013 року та на підставі направлень № 160 від 06.08.2013, № 161 від 12.08.2013, № 183 від 20.09.2013, завідувачем сектору інспектування в м. Переяслав-Хмельницький та Переяслав-Хмельницькому ра-йоні Баришівської об’єднаної державної фінансової інспекції Перчук Л.Г., го-ловним державним фінансовим інспектором сектору інспектування в Яготинсь-кому та Згурівському районах Баришівської об’єднаної державної фінансової інспекції Дзюбою Н.Ф., головним державним фінансовим інспектором Бари-шівської об’єднаної державної фінансової інспекції Ходюк Н.М. проведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності Комунального закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» (далі – КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня», Переяслав-Хмельницька централь-на районна лікарня, Переяслав-Хмельницька ЦРЛ, Лікарня, установа) за період з 01.10.2010 по 01.08.2013.

Ревізію розпочато з 06.08.2013 у відповідності до питань програми реві-зії, з відома головного лікаря Комунального закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Якименка Володимира Григоровича та в присут-ності головного бухгалтера Малікової Лідії Михайлівни.

Другий примірник програми ревізії вручено головному лікарю Комуналь-ного закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Якименку Володимиру Григоровичу 06.08.2013 року.
Ревізію проведено в термін з 06.08.2013 по 09.10.2013 та було призупинено з 02.09.2013 по 23.09.2013 року (16 робочих днів), для проведення зустрічних звірок.
Журнал реєстрації ревізій та перевірок посадовими особами Комунального закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» не надано.

РЕВІЗІЄЮ ВСТАНОВЛЕНО:
Рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради шостого скликання від 03.04.2012 № 195-14-УІ «Про внесення змін до установчих документів комуна-льних підприємств, установ та закладів Переяслав-Хмельницької районної ра-ди» проведено зміну найменування юридичної особи з Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні на Комунальний заклад «Переяс-лав-Хмельницька центральна районна лікарня». Цим же рішенням затверджено статут Комунального закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» у новій редакції. Слід зазначити, що копія вказаного рішення отрима-на Переяслав-Хмельницькою центральною районною лікарнею 25.03.2013 року. (Копія Рішення від 03.04.2012 № 195-14-УІ у Додатку 1 ).

В своїй діяльності Лікарня керується Конституцією України, Законами України, актами Верховної ради, Президента України, Кабінету Міністрів України та Статутом.

Згідно Статуту, метою заснування Лікарні є забезпечення суспільних по-треб населення, у відповідності з адміністративно-територіальним поділом, в наданні згідно з вимогами чинного законодавства України медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я. (Копія ста-туту у Додатку 2 ).
Відповідно до Статуту основними завданнями Лікарні є:
– надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я, зниження захворюваності, інвалідності, лікарняної лета-льності, дитячої і загальної смертності;
– забезпечення населення в повному обсязі висококваліфікованою поліклінічною, стаціонарною та невідкладною медичною допомогою;
– своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару і поліклініки сучасних методів і засобів діагностики і лікування;
– формування оптимальної мережі закладів первинного рівня надання медичної допомоги;
– розробка, організація і здійснення заходів з розстановки, раціональ-ного використання, підвищення професійної кваліфікації і виховання медичних кадрів та іншого персоналу.
У відповідності до довідки відділу статистики у Переяслав-Хмельницькому районі Київській області про включення до Єдиного держав-ного реєстру підприємств і організацій України, Лікарня має наступні реквізи-ти:
Юридична та фактична адреса: 08403, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 137.
Ідентифікаційний код – 01994161;
Організаційно-правова форма господарювання (КОПФГ) – комунальна організація (установа, заклад);
Форма фінансування (1) – бюджет;
Вид діяльності за КВЕД-2010
– Діяльність лікарняних закладів широкого профілю та спеціалізо-ваних. (86.10);
– Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (47.73).
Телефони: тел./факс 04567-5-13-38 (приймальня), тел./факс 04567-5-14-38 (бухгалтерія). (Копія довідки ЄДРПОУ в Додатку 3 ).

Комунальний заклад «Переяслав-Хмельницька центральна районна ліка-рня» включена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.08.1997, про що зроблено запис за № 1 358 120 0000 000370. (Копія виписки з єдиного державного реєстру серія АБ № 962192 в До-датку 4 ).
Лікарня підпорядкована Головному управлінню охорони здоров’я Київ-ської обласної державної адміністрації та голові Переяслав-Хмельницької ра-йонної держадміністрації, фінансується з районного бюджету, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланк із своїми реквізитами та реєстраційні рахунки в Переяслав-Хмельницькому Управлінні Державної ка-значейської служби Київської області.
Лікарня має Ліцензію № 447450 серія АВ від 29.01.2009, видану Мініс-терством охорони здоров’я України, основним видом діяльності якої є медична практика, строк дії ліцензії з 29.01.2009 по 29.01.2014. (Копія ліцензії в Додатку 5 ).

Згідно Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня зареєстрована Переяслав-Хмельницькою ОДПІ як платник податку на додану вартість, про що видане Свідоцтво № 14013876 від 23.07.1997. (Копія Свідоцтва у Додатку 6 ).
Посадовими особами Комунального закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня», яким надано право розпоряджатися рахунками в органах Державного казначейства та підписувати розрахункові документи у пе-ріоді, що підлягав ревізії, були:
– з правом першого підпису: головний лікар – Якименко Володимир Григорович протягом всього перевіреного періоду, заступник головного лікаря по обслуговуванню населення Філоненко Валентина Іванівна з 01.10.2010 по 04.01.2013, з 04.01.2013 по даний час заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню Кузьменчук Лариса Василівна;
– з правом другого підпису: головний бухгалтер – Бак Раїса Василівна за період з 01.10.2010 року по 31.08.2012 року, заступник головного бухгалтера Малікова Лідія Михайлівна; з 03.09.2012 року по даний час головний бухгал-тер Малікова Лідія Михайлівна, заступник головного бухгалтера Луценко Лю-дмила Борисівна.
Лікарня є державним лікувально – профілактичним закладом, завданням якого є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здо-ров”я, шляхом надання кваліфікованої медичної і консультативної допомоги.
До структури Комунального закладу «Переяслав-Хмельницька централь-на районна лікарня» входять:
– Акушерсько-гінекологічне відділення на 40 ліжко-місць;
– Хірургічно-травматологічне відділення – 50 ліжко-місць;
– Терапевтичне відділення – 50 ліжко-місць;
– Кардіологічне відділення – 40 ліжко-місць;
– Неврологічне відділення – 40 ліжко-місць;
– Педіатричне відділення – 35 ліжко-місць;
– Інфекційне відділення – 20 ліжко-місць;
– Інтенсивної терапії – 6 ліжко-місць;
– Денний стаціонар – 75 ліжко-місць;
– Поліклініка;
– Стоматполіклініка;
– Патолого-анатомічне відділення;
– аптека; допоміжні служби (дезкамера, центральне стериліза-ційне відділення, харчоблок, котельня, гараж, пральня, складські примі-щення, овочесховище).
У періоді, що підлягав ревізії, обревізовано коштів та майна Лікарні на загальну суму – 92221894,53 гривень, в тому числі: кошти загального фонду 66318772,73 грн., кошти спеціального фонду – 2368549,80 грн., майна (основні засоби, необоротні активи) на суму 22559353,00 грн., запасів на суму 975219,00 гривень.
В ході ревізії кожного питання програми перевірились документи, перелік яких наводиться у Додатку 7 до акта.

1. Стан усунення порушень і недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками).
Ревізією стану усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми контрольними заходами встановлено, що попередню ревізію фінансово-господарської діяльності Переяслав-Хмельницької центральної районної лікар-ні за період з 01.08.2007 по 01.10.2010 року проведено Контрольно-ревізійним управлінням в Київській області. Виявлені попередньою ревізією порушення в основному усунуто, не усунутими залишились порушення щодо проведення обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ на суму 110383,00 грн., які в порушення п.2 Порядку проведення обов’язкових профіла-ктичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджено-го постановою КМУ від 23.05.2001 № 559 проводились за рахунок коштів ліка-рні та по яких, згідно інформації про усунення виявлених порушень, рішенням сесії Переяслав-Хмельницької районної ради № 102-6-УІ від 26.05.2011 та рі-шенням сесії Переяслав-Хмельницької міської ради № 11-12-УІ від 02.08.2011 винесені рішення про проведення обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ за рахунок коштів виділених на утримання лікарні.
Крім того, в перевіреному періоді проведено дві перевірки надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втра-ти працездатності за ІУ квартал 2010 – 1 півріччя 2011, та за ІІ півріччя 2011 – 1 півріччя 2012, якими встановлено окремі порушення витрачання коштів Фонду (акти від 16.10.09 №55/10 та від 14.10.11 №45/10).
Перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної кон-куренції з боку Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні щодо надання платних послуг проведено працівниками Київського обласного тери-торіального відділення Антимонопольного комітету України за 2012 рік (Акт від 01.10.2012).

2. Складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін. Загаль-ний стан виконання кошторису.
Ревізію складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін, а також ревізію загального стану виконання кошторису проведено суцільним способом за 2011-2012 роки, січень – липень 2013 року.
До ревізії надано документи перелік яких наведено в Додатку 7 до акта.
Відповідальними особами за виконанням кошторису Лікарні у ревізійно-му періоді були: головний лікар Якименко В.Г. протягом всього перевіреного періоду та головний бухгалтер Бак Р.В. з 01.10.2010 року по 31.08.2012 року, з 03.09.2012 року по даний час головний бухгалтер Малікова Л.М.
Проведеним аналізом доходів і видатків Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні встановлено, що за період з 01.01.2011 року по 01.07.2013 року фінансування здійснювалось за рахунок коштів районного бю-джету по таких кодах функціональної класифікації видатків:
• КФКВ 080101 „Лікарні” ;
• КФКВ 080300 „Поліклініки і амбулаторії”;
• КФКВ 080500 „Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки”;
• КФКВ 080600 „Фельдшерсько-акушерські пункти”;
КФКВ 081004 „Централізовані бухгалтерії”;
• КФКВ 090212 „Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
• КФКВ 240900 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади”.
Відповідно до вимог “Порядку складання, розгляду, затвердження та ос-новних вимог до виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних уста-нов”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі Порядок № 228) кошториси затверджено в розрізі загального і спеціального фондів разом з помісячним розподілом плану асигнувань.
Кошториси сформовані з двох складових:
– загальний фонд, який складає обсяг надходжень із загального фонду ра-йонного бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання відділом основних функцій;
– спеціальний фонд, який складає обсяг надходжень із спеціального фон-ду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення.
Кошториси та плани асигнувань розроблені та складені згідно з типовими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29.12.02 № 1099.
Кошториси доходів та видатків на 2011-2013 роки затверджені головою Пе-реяслав-Хмельницької райдержадміністрації, що відповідає вимогам Порядку № 228.
Ревізією відповідності сум затверджених в кошторисі бюджетних асигну-вань доведеним лімітною довідкою порушень не встановлено.
Проведеним аналізом доходів і видатків Лікарні встановлено, що в ревізійний період фінансування здійснювалось на загальну суму 66318772,73 грн. в т.ч. по:
– КФКВ 080101 „Лікарні” – 57509334,69 грн.;
– КФКВ 080300 „Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) – 3641264,35 грн.;
– КФКВ 080500 „Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки” – 1253492,16 грн.;
– КФКВ 080600 „Фельдшерсько-акушерські пункти” – 3025157,68 грн.;
– КФКВ 081004 „Централізовані бухгалтерії” – 796877,74 грн.;
– КФКВ 090212 „Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи”- 92646,11 гривень.
Також до Лікарні надійшли кошти по спеціальному фонду в сумі 2368549,80 грн., в т. ч. по:
– КФКВ 080101 „Лікарні” – 1496323,63 грн.;
– КФКВ 080500 „Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки” – 628420,97 грн.;
– КФКВ 240900 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самовряду-вання і місцевими органами виконавчої влади” – 243805,20 гривень.
Таким чином, загальна сума фінансування за період, що ревізується, склала – 68687322,53 гривень.
Ревізією дотримання порядку внесення змін до кошторису по загальному фонду порушень не встановлено.
Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях на 2011-2013 роки встановлено, що відповідно до вимог п. 22 Порядку № 228 розрахун-ки в потребі бюджетних асигнувань розроблені у відповідності КЕКВ.
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення в сумі 22020300,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2011 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 21272057,02 грн., що становить 96,6 % від затверджених кошторис-них призначень. Касові видатки за звітний період відповідають отриманому фі-нансуванню і складають 21272057,02 гривень.
Фактичні видатки за 2011 рік складають 20843735,87 грн. і менші за касові видатки на суму 428321,15 грн., за рахунок наявної кредиторської за-боргованості на початок року та залишку товарно-матеріальних цінностей на початок та кінець звітного періоду.
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 080300 „Поліклініки і амбулаторії” затверджено кошторисні призначення в сумі 1740900,00 гри-вень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2011 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 1658148,42 грн., що становить 95,5 % від затверджених кошторисних призначень. Касові видатки за звітний період відповідають отриманому фінан-суванню і складають 1658148,42 гривень.
Фактичні видатки за 2011 рік складають 1659213,88 грн. і більші за касові видатки на суму 1065,46 грн., за рахунок залишку товарно-матеріальних цінно-стей на початок та кінець звітного періоду.
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 080500 „Стомато-логічні поліклініки” затверджено кошторисні призначення в сумі 606000,00 гри-вень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2011 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 581331,00 грн., що становить 95,9 % від затверджених кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки за звітний період відповідають отрима-ному фінансуванню і складають 581331,00 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 080600 „Фельдшер-сько-акушерські пункти” затверджено кошторисні призначення в сумі 1561400,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2011 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 1399118,60 грн., що становить 89,6 % від затверджених кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки за звітний період відповідають отрима-ному фінансуванню і складають 1399118,60 гривень.

Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 081004 „Централі-зовані бухгалтерії” затверджено кошторисні призначення в сумі 363200,00 гри-вень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2011 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 359234,00 грн., що становить 98,9 % від затверджених кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки за звітний період відповідають отрима-ному фінансуванню і складають 359234,00 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення в сумі 27489500,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2012 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 25782121,71 грн., що становить 93,8 % від затверджених кошторис-них призначень. Касові видатки за звітний період відповідають отриманому фі-нансуванню і складають 25782121,71 гривень.
Фактичні видатки за 2012 рік складають 25382066,56 грн. і менші за касові видатки на суму 400055,15 грн., за рахунок наявної кредиторської за-боргованості на початок року та на кінець звітного періоду та залишку товар-но-матеріальних цінностей на початок та кінець звітного періоду.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 080300 „Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)” затверджено кошторисні призначення в сумі 2064500,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2012 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 1983115,93 грн., що становить 96,0 % від затверджених кошторисних призначень. Касові видатки за звітний період відповідають отриманому фінан-суванню і складають 1983115,93 гривень.
Фактичні видатки за 2012 рік складають 1982050,47 грн. і менші за касові видатки на суму 1065,46 грн., за рахунок залишку товарно-матеріальних цінно-стей на початок та кінець звітного періоду.

Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 080500 „Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки” затверджено кошторисні призна-чення в сумі 753700,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2012 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 672161,16 грн., що становить 89,2 % від затверджених кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки за звітний період відповідають отрима-ному фінансуванню і складають 672161,16 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 080600 „Фельдшер-сько-акушерські пункти” затверджено кошторисні призначення в сумі 1816100,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2012 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 1626039,08 грн., що становить 89,5 % від затверджених кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки за звітний період відповідають отрима-ному фінансуванню і складають 1626039,08 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 081004 „Централі-зовані бухгалтерії” затверджено кошторисні призначення в сумі 460900,00 гри-вень.
Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2012 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 437643,74 грн., що становить 94,9 % від затверджених кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки за звітний період відповідають отрима-ному фінансуванню і складають 437643,74 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду по КФКВ 090212 „Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” затверджено кошторисні призначення в сумі 96997,00 гривень.

Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 2012 рік надійшло бюджетних асигнувань на зага-льну суму 92646,11 грн., що становить 95,5 % від затверджених кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки за звітний період відповідають отрима-ному фінансуванню і складають 92646,11 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2013 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом 1 півріччя 2013 року по загальному фонду по КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення в сумі 21881500,00 гривень, в тому числі на 1 півріччя 2013 – 12197900,00 гривень.

Відповідно даних Звіту про надходження та використання коштів загаль-ного фонду (форма № 2м) за 1 півріччя 2013 року надійшло бюджетних асигну-вань на загальну суму 10455155,96 грн., що становить 85,7 % від затверджених кошторисних призначень. Касові видатки за 1 півріччя 2013 року складають 10400897,87 гривень.
Фактичні видатки за 1 півріччя 2013 року складають 11335582,61 грн. і більші за касові видатки на суму 934684,74 грн., за рахунок наявної кредитор-ської заборгованості на кінець звітного періоду та залишку товарно-матеріальних цінностей на початок та кінець звітного періоду. (Копії Звітів про надходження та використання коштів загального фонду за 2011, 2012, 1 півріччя 2013 у Додатках 8, 9, 10 ).

Кошти спеціального фонду у 2011 – 2013 роках в Лікарні формувались за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами, від оренди майна бюджетних установ, коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень, інших надходжень спеціального фонду.

Кошти отримані, як плата за послуги:
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення на суму 592135,03 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання коштів, отрима-них як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1 м) за 2011 рік надійшло коштів в сумі 284371,43 гривень, що становить 48,0% від затверджених кошторисних призначень.
Касові видатки за звітний період складають 328970,12 гривень. Фактичні видатки складають 325927,02 гривень. На рахунку Лікарні рахуються залишки коштів станом на 01.01.2011 року в сумі 49135,03 грн. та на кінець року в сумі 4536,34 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080500 „Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки” затверджено кошторисні призна-чення на суму 641248,80 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання коштів, отрима-них як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1 м) за 2011 рік надійшло коштів в сумі 293831,89 гривень, що становить 45,8% від затверджених кошторисних призначень.
Касові видатки за звітний період складають 308078,71 гривень. Фактичні видатки складають 312446,38 гривень. На рахунку Лікарні рахуються залишки коштів станом на 01.01.2011 року в сумі 14248,89 грн. та на кінець року в сумі 2,07 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення на суму 342567,47 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання коштів, отрима-них як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1 м) за 2012 рік надійшло коштів в сумі 378637,11 гривень.
Касові видатки за звітний період складають 331580,45 гривень. Фактичні видатки складають 332232,65 гривень. На рахунку Лікарні рахуються залишки коштів станом на 01.01.2012 року в сумі 4536,34 грн. та на кінець року в сумі 51593,00 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080500 „Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки” затверджено кошторисні призна-чення на суму 430000,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання коштів, отрима-них як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1 м) за 2012 рік надійшло коштів в сумі 324553,73 гривень.
Касові видатки за звітний період складають 320342,26 гривень. Фактичні видатки складають 320188,13 гривень. На рахунку Лікарні рахуються залишки коштів станом на 01.01.2012 року в сумі 2,07 грн. та на кінець року в сумі 4213,54 гривень.

Кошторисом доходів і видатків на 2013 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення на суму 421593,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання коштів, отрима-них як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1 м) за І півріччя 2013 року надійшло коштів в сумі 322768,72 гривень. Залишки коштів, які рахувались на рахунку за КФКВ 080500 „Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки” в сумі 4213,54 грн. в 1 півріччі 2013 року перера-ховані на рахунок за КФКВ 080101 „Лікарні”.
Касові видатки за звітний період складають 312562,22 гривень. Фактичні видатки складають 337960,67 гривень. На рахунку Лікарні рахуються залишки коштів станом на 01.01.2013 року в сумі 51593,00 грн. та станом на 01.07.2013 в сумі 66013,04 гривень. (Копії звітів про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2011, 2012, 1 півріччя 2013 у Додатках 11, 12, 13 ).

Кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень:
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення на суму 212289,27 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання коштів, отрима-них за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 м) за 2011 рік на-дійшло коштів в сумі 211789,27 гривень.
Касові видатки за звітний період складають 208289,27 гривень. Фактичні видатки складають 247505,37 гривень. На рахунку Лікарні рахуються залишки коштів станом на 01.01.2011 року в сумі 500,00 грн. та на кінець року в сумі 4000,00 гривень.

Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення на суму 275537,13 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання коштів, отрима-них за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 м) за 2012 рік на-дійшло коштів в сумі 271537,13 гривень.
Касові видатки за звітний період складають 275287,13 гривень. Фактичні видатки складають 300779,97 гривень. На рахунку Лікарні рахуються залишки коштів станом на 01.01.2012 року в сумі 4000,00 грн. та на кінець року в сумі 250,00 гривень.

Кошторисом доходів і видатків на 2013 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення на суму 32875,70 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання коштів, отрима-них за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 м) за 1 півріччя 2013 року надійшло коштів в сумі 32875,44 гривень.
Касові видатки за звітний період складають 32875,44 гривень. Фактичні видатки складають 45654,62 гривень. На рахунку Лікарні рахуються залишки коштів станом на 01.01.2013 року в сумі 250,00 грн. та станом на 01.07.2013 в сумі 250,00 гривень. (Копії звітів про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2011, 2012, 1 півріччя 2013 у Додатках 14, 15, 16 ).

Інші надходження спеціального фонду:
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення на суму 300000,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання інших надхо-джень спеціального фонду (форма № 4-3 м) за 2011 рік надходження коштів а також їх використання (касові та фактичні видатки) не здійснювалось.
Кошторисом доходів і видатків на 2011 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 240900 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами ви-конавчої влади” затверджено кошторисні призначення на суму 152000,00 гри-вень.

Відповідно даних Звіту про надходження і використання інших надхо-джень спеціального фонду (форма № 4-3 м) за 2011 рік надійшло коштів в сумі 51805,20 гривень.
Касові видатки за звітний період складають 51805,20 гривень. Фактичні видатки складають 51805,20 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено кошторисні призначення на суму 6900,00 гривень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання інших надхо-джень спеціального фонду (форма № 4-3 м) за 2012 рік надійшло коштів в сумі 6759,00 гривень.

Касові видатки за звітний період складають 6759,00 гривень. Фактичні видатки складають 6759,00 гривень.
Кошторисом доходів і видатків на 2012 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по спеціальному фонду за КФКВ 240900 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами ви-конавчої влади” затверджено кошторисні призначення на суму 192000,00 гри-вень.
Відповідно даних Звіту про надходження і використання інших надхо-джень спеціального фонду (форма № 4-3 м) за 2012 рік надійшло коштів в сумі 192000,00 гривень.

Касові видатки за звітний період складають 192000,00 гривень. Фактичні видатки складають 192000,00 гривень.
Протягом січня – липня 2013 року надходження та використання інших надходжень спеціального фонду не планувалось, відповідно касові та фактичні видатки не здійснювались. (Копії звітів про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2011, 2012 роки у Додатках 17, 18 ).
Капітальні видатки за рахунок коштів загального фонду по КФКВ 080101, 080300, 080500, 080600, 081004, 090412 на 2011, 2012, 2013 роки не затверджу-вались і відповідно не здійснювались.
На 2011 рік за спеціальним фондом КФКВ 080101, 240900 затверджено капітальні видатки за КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довго-строкового користування» в сумі 217000,00 гривень. Касові та фактичні видат-ки за 2011 рік склали 61745,20 гривень.
На 2012 рік за спеціальним фондом КФКВ 080101, 240900 затверджено капітальні видатки за КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довго-строкового користування» в сумі 279384,00 гривень. Касові та фактичні видат-ки за 2012 рік склали 279384,00 гривень.
На 2013 рік за спеціальним фондом КФКВ 080101 затверджено капіталь-ні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 7825,00 гривень. Касові та фактичні видатки за 1 півріччя 2013 року склали 7825,00 гривень.
Висновок: ревізією складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін, а також ревізією загального стану виконання кошторису пору-шень не встановлено.

3. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами, в тому чи-слі щодо видатків на відрядження.
Ревізію касових операцій у періоді, що підлягав ревізії, проведено суціль-ним способом (крім розрахунків з підзвітними особами).
Ревізією охоплено документи, перелік яких наведено в Додатку 7 до акта.
Ревізією визначення відповідальних за ведення касових операцій встано-влено, що обов’язки касира Переяслав-Хмельницької ЦРЛ у періоді, що підля-гав ревізії, виконувала бухгалтер-касир ІІ категорії Охоба Н.М., з якою укладе-но договір про повну матеріальну відповідальність та відповідно до п.4.7 „По-ложення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, із змі-нами та доповненнями, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 № 637 ознайомлено з вимогами зазначеного положення.
В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням коштів в касі ЦРЛ відповідно до наказу від 06.08.2013 № 73а проведена інвентаризація коштів станом на 06.08.2013 року. Інвентаризацією встановлено, що залишок готівки в касі станом на 06.08.2013 року становив – 359,03 грн., що відповідає записам касової книги. Недостач та надлишків не виявлено. (Акт інвентариза-ції грошових коштів в Додатку 19 ).

Інвентаризація залишків готівки в касі здійснюється комісією в складі працівників ЦРЛ щоквартально, що підтверджено актами.
Ревізією дотримання ліміту готівки в касі порушень не встановлено. Ліміт залишку готівки в касі встановлено у розмірі 1000,00 гривень.
Проведеною ревізією встановлено, що відповідно до п.4.2 Положення 637 касові операції ЦРЛ реєструються в касових книгах, які прошнуровані, прону-меровані, скріплені печаткою та завірені лише підписом головного бухгалтера Лікарні.

Касові операції, які проведено по касовій книзі, оформляються прибутко-вими та видатковими ордерами.
Проведеною ревізією відповідності повноти та своєчасності оприбутку-вання готівки, отриманої в касу Лікарні згідно корінців чекових книжок, звітів касира, записів у касовій книзі, даних виписок банківських установ, порушень не встановлено.

Списання грошових коштів проводиться на основі видаткових касових ордерів, платіжних відомостей. Порушень в ході списання коштів з каси лікарні відповідно до видаткових касових документів ревізією не встановлено.
За даним бухгалтерського обліку депонована заробітна плата в бухгалте-рії Лікарні не рахується.
Заробітну плату працівники Переяслав-Хмельницької ЦРЛ отримують через карткові рахунки, відкриті у філії «Київське головне регіональне управ-ління» ПАТ КБ «Приватбанк», згідно укладеного у двохсторонньому порядку договору між Лікарнею та Відділенням установи банку від 02.12.2008 № 050 на зарахування на карткові рахунки грошових коштів працівникам Центральної районної лікарні.
З метою спростування фактів зловживання з боку посадових осіб об’єкта контролю при здійсненні зарахування бюджетних коштів на карткові рахунки працівників Центральної районної лікарні керівництву Лікарні надано вимогу про направлення до банківської установи запиту з метою надання копій відомо-стей сум щодо зарахування на карткові рахунки працівників Центральної ра-йонної лікарні заробітної плати за 2013 рік. Листом від 30.08.2013 Лікарнею направлено запит до філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», з проханням надання копій відомостей сум щодо зарахування на карткові рахунки працівників Лікарні заробітної плати за період з січня по ли-пень 2013 року. (Вимога та лист-запит у Додатку 20 ).

За результатами отриманої відповіді від філії «Київське головне регіона-льне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» та завірених належним чином копій відомостей працівників Лікарні та отриманих ними сум заробітної плати на карткові рахунки, за період з 01.01.2013 по 01.08.2013, відхилень від сум за відомостями для зарахування на особові та карткові рахунки працівників, при-кладених до платіжних доручень на отримання готівки за вищевказаний період ревізією не встановлено.

Вибірковою ревізією законності видачі коштів з каси установи, в тому числі щодо їх цільового використання за період з 01.01.2013 по 31.07.2013 вста-новлено, що відповідно даних бухгалтерського обліку по КФКВ 080101 „Лікар-ні”, Лікарнею з казначейського рахунку № 35410001001487 з КЕКВ 2111 „Заро-бітна плата” отримано кошти в касу Лікарні для подальшої виплати фізичним особам, за виконані фізичними особами поточні ремонти стін, потолків, підло-ги, інші роботи у відділеннях Лікарні за цивільно-правовим договорами на за-гальну суму 44297,00 грн., що є порушенням вимог ст. 7, п.5 ст.23, п. 2 ст. 49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ, п. 5 Порядку складан-ня, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бю-джетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету” від 21.06.2012 № 754, якими передбачено проведення зазначених видатків з КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)”.

Використання коштів не у відповідності з кодами економічної класифіка-ції видатків на загальну суму 44297,00 грн. триває на момент проведення ревізії та допущено головним лікарем Якименком В.Г., яким підписано платіжні дору-чення на отримання готівки в касу для виплати коштів по актах виконаних ро-біт, заступником головного лікаря з економічних питань Усиком П.А., яким укладались Договори на виконання робіт з поточних ремонтів з фізичними осо-бами, головним бухгалтером Маліковою Л.М., якою підписано платіжні дору-чення та чеки на отримання коштів в касу установи для подальшої видачі фізи-чним особам, та економістом Вдовиченко Н.І., якою не здійснювався розраху-нок кошторисної потреби на виплату коштів фізичним особам за проведення ремонтних робіт за укладеними цивільно-правовими Договорами. (Реєстр ко-штів використаних для оплати фізичним особам по цивільно-правових догово-рах за КЕКВ 2111 в Додатку 21 ).

Відповідні операції призвели до недостовірності форм фінансової звітно-сті – «Звіту про надходження та виконання коштів загального фонду» (форма № 2-м) за 1 півріччя 2013 року, зокрема: завищення касових та фактич-них видатків за КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 44297,00 грн. та їх зани-ження відповідно за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 44297,00 грн., що призвело до порушення вимог ч.1 ст.3 Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV.
Пояснення головним лікарем, заступником головного лікаря з економіч-них питань Усиком П.А. та головним бухгалтером Маліковою Л.М. з вказано порушення не надано. (Питання в Додатку 22 ).
З пояснення економіста Вдовиченко Н.І. «розрахунок видатків за КЕКВ 2240 не здійснювався, тому що вказані видатки помилково були заплановані за КЕКВ 2111». (Питання, Пояснення в Додатку 23 ).

Ревізію дотримання законодавства під час здійснення розрахунків з під-звітними особами, в тому числі: в частині відшкодування витрат на відря-дження та інших витрат, проведених за рахунок підзвітних коштів проведено вибірковим способом за період з 01.01.12 по 01.08.13 року.
Згідно посадової інструкції обов’язки по веденню розрахунків з підзвіт-ними особами в період, що підлягав ревізії, були покладені на бухгалтера 1 ка-тегорії Захарченко Н.М.
Ревізію правильності списання на витрати коштів, виданих підзвітним особам на придбання товарно-матеріальних цінностей, проведено шляхом спі-вставлення даних авансових звітів з даними накладних, порушень не виявлено.
В ревізійному періоді направлення працівників у відрядження проводило-ся згідно наказу із зазначенням пункту призначення, куди відряджений праців-ник, терміну і мети відрядження.

Проведеною ревізією розрахунків з підзвітними особами встановлено, що заборгованість по відрядженнях, яка підтверджується первинними документами (посвідчення про відрядження, авансові звіти), станом на 01.08.2013 склала в сумі 9479,74 грн., (за 2012 рік на суму – 5407,34 грн., за січень-липень 2013 ро-ку – 4072,40 грн.), яку не відображено в бухгалтерському обліку Лікарні (в ме-моріальному ордері № 8 в оборотах по Д-т. та К-т субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами», а також у Звіті про заборгованість (форма № 7м), що свідчить про внесення недостовірних даних до фінансової звітності та чим не дотримано вимоги п.1 ст.3, п.1 ст.11 Закону України „Про бухгалтерський об-лік та фінансову звітність в Україні ” від 16.07.99 № 996-ХІV, та п.1.2, п.1.4 По-рядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержу-вачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів Укра-їни від 24.01.12 № 44 (із змінами).

Також зазначене порушення призвело до недоотримання коштів працівниками Переяслав-Хмельницької ЦРЛ за час перебування у відрядженні на зазначену суму. (Реєстр недоотриманих коштів на відрядження працівни-ками Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні у Додатку 24 ).

Станом на момент проведення ревізії порушення тривало.
Порушення допущено бухгалтером 1 категорії Лікарні Захарченко Н.М., яка не відобразила в бухгалтерському обліку кредиторську заборгованість за відрядження.
З пояснення бухгалтера 1 категорії Захарченко Н.М. «відрядження не на-раховувалися за даними бухгалтерського обліку в зв’язку з обмеженим фінансу-ванням». (Питання та пояснення Захарченко Н.М. в Додатку 25 ).
В період ревізії зазначена заборгованість поновлена в обліку. (Бухгалтер-ська Довідка в Додатку 26 ).
Проведено інвентаризацією розрахунків з підзвітними особами станом на 01.08.2013 року, встановлено, що за даними бухгалтерського обліку кредитор-ська та дебіторська заборгованість по розрахунках з підзвітними особами не ра-хується. (Акт інвентаризації в Додатку 27 ).
Висновок: ревізією ведення касових операцій, встановлено нецільове ви-користання бюджетних коштів на загальну суму 44297,00 гривень, ревізією розрахунків з підзвітними особами, в тому числі щодо видатків на відряджен-ня, встановлено порушення щодо не відображення у фінансовій звітності кре-диторської заборгованості станом на 01.08.2013 року та відповідно недоот-римання коштів працівниками за час перебування у відрядженні в сумі 9479,74 гривень.

4. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної ка-значейської служби, та на рахунках в установах банків.
В ході ревізії операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби обревізовано суцільним способом.
Ревізією охоплено документи, перелік яких наведено в Додатку 7 до акта.
Комунальним закладом Переяслав-Хмельницька центральна районна лі-карня на 2011 рік було відкрито 11 реєстраційних рахунків в Переяслав-Хмельницькому Управлінні Державної казначейської служби України Київсь-кої області. На 2012 рік установі було відкрито 12 реєстраційних рахунків в Переяслав-Хмельницькому Управлінні Державної казначейської служби Украї-ни Київської області. На 2013 рік відкрито 6 реєстраційних рахунків в Переяс-лав-Хмельницькому Управлінні Державної казначейської служби України Ки-ївської області. (Довідки про відкриті рахунки в Додатку 28 ).
Ревізією операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Дер-жавної казначейської служби встановлено, що до казначейських виписок дода-ються необхідні підтверджуючі документи: платіжні доручення, рахунки, тощо.
По всіх рахунках виписки розміщені у хронологічному порядку. До всіх казначейських виписок додаються відповідні підтверджуючі документи (платі-жні доручення, рахунки-фактури, рахунки тощо).
Проведеною вибірковою перевіркою правильності та своєчасності відо-браження операцій на реєстраційних рахунках за 2011 рік за даними виписок з реєстраційних рахунків установи та даних меморіальних ордерів випадків не-своєчасного відображення по бухгалтерському обліку надходження коштів не встановлено.
Звірянням дебетових та кредитових оборотів, залишків коштів на поча-ток та на кінець місяця по меморіальних ордерах № 2 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного ка-значейства України”, № 3 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України” розбіжностей із записами в книзі Журнал-головна по рахунках 321 „Реєстраційні рахунки”, 323 „Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги” та 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отрима-них за іншими джерелами власних надходжень», даними залишків коштів у ка-значейських виписках на звітні дати, розбіжностей не виявлено.
Вибірковою ревізією законності списання коштів з рахунків, в тому числі щодо їх цільового використання встановлено, що відповідно даних бухгалтер-ського обліку по КФКВ 080101 „Лікарні”, Лікарнею з казначейського рахунку № 35426006001487 з КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)” перера-ховано кошти на заміну лічильника в топковій ФАП с. Помоклі, Переяслав-Хмельницького району згідно договору від 16.03.2011 року № 3, укладеного з приватним підприємством „Спецгазмонтаж” на суму 1565,00 грн. Відповідні видатки на суму 1565,00 грн. повинні бути здійснені за рахунок коштів за КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» за КЕКВ 1134 „Оплата по-слуг (крім комунальних)”, так як згідно акта приймання виконаних робіт від 16.03.2011 року № 3 заміна лічильника проведена в ФАПі с. Помоклі.
Бюджетний запит складений не в розрізі КФКВ, що унеможливлює під-твердити потребу в розрахунках до кошторису. (Копії договору, довідки про вартість виконаних робіт, кошторису, акта приймання виконаних робіт, пла-тіжного доручення в Додатку 29 ).

Зазначене порушення призвело до використання бюджетних коштів не у відповідності з КФКВ на суму 1565,00 грн., чим порушено вимоги п.8 ст.7, п.24, п.32 ст.116, ст.119 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ, п. 5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до вико-нання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, вимоги наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Операцію з перерахування коштів в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 3 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах ба-нків)” за березень 2011 року за дебетом субрахунку 675 “Розрахунки з іншими кредиторами”, кредитом субрахунку 323 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги”.
Вищезазначене порушення в частині використання бюджетних коштів за КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)” триває на момент проведення ревізії та допущено головним лікарем Якименком В.Г. і колишнім головним бухгалтером Бак Р.В., якими підписано платіжні до-ручення на перерахування коштів, та колишнім економістом Яковенко Н.П., якою не здійснювався розрахунок кошторисної потреби в розрізі кодів функці-ональної класифікації видатків.

Відповідні операції призвели до внесення недостовірних даних: зокрема, завищення видатків у формі № 4-1м «Звіт про надходження і використання ко-штів, отриманих як плата за послуги» за КФКВ 080101 «Лікарня» за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» за 2011 рік на суму 1565,00 грн., чим по-рушено вимоги п.1 ст. 3, п.8 ст.9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV (далі за текстом – За-кон України № 996), п. 1.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітно-сті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого нака-зом Державного казначейства України від 05.01.2011 № 2.
Відповідно даних бухгалтерського обліку платіжним дорученням № 1 від 24.09.2012 року по КФКВ 080101 „Лікарні”, Лікарнею з казначейського рахун-ку № 35429014001487 з КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів довго-строкового користування” перераховано кошти за котли електричні опалюваль-ні КЕО-6, згідно договору купівлі – продажу від 18.09.2012 № 18-09-01 укла-деного з ТОВ „Теплосистеми” на суму 4506,00 грн., відповідно до видаткової накладної від 24.09.2012 року № РН-000663 отримані дані котли в кількості 2 шт. на суму 4506,00 грн. (в т.ч. ПДВ 751,00 грн.).
Відповідні видатки на суму 4506,00 грн. повинні бути здійснені за раху-нок коштів за КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» за КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”, так як дані котли відразу внутрішніми накладними Лікарні від 25.10.2012 року № 150, від 30.10.2012 року відпущені на ФАПи сіл Положаї, Дівички в кількості 2 шт. на суму 3755,00 грн. (без ПДВ), ПДВ віднесено на витрати установи. (Копії договору, видаткової накладної, накладних, платіжного доручення в Додатку 30 ).

Бюджетний запит складений не в розрізі КФКВ, що унеможливлює під-твердити потребу в розрахунках до кошторису.
Зазначене порушення призвело до використання бюджетних коштів не у відповідності з КФКВ на загальну суму 4506,00 грн., чим порушено вимоги п.8 ст. 7, п.24.п.32 ст.116, ст.119 Бюджетного кодексу України від 08.07.10 № 2456-УІ, п. 5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до ви-конання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, вимоги наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію».

Операцію з перерахування коштів в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 3 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах ба-нків)” за вересень 2012 року за дебетом субрахунку 675 “Розрахунки з іншими кредиторами”, кредитом субрахунку 324 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”.
Вищезазначене порушення в частині використання бюджетних коштів за КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів до-вгострокового користування” триває на момент проведення ревізії та допущено головним лікарем Якименком В.Г. і головним бухгалтером Маліковою Л.М., якими підписані платіжні доручення на перерахування коштів, та колишнім економістом Яковенко Н.П., якою не здійснювався розрахунок кошторисної потреби в розрізі кодів функціональної класифікації видатків.

Відповідні операції призвели до внесення недостовірних даних: а саме: завищення видатків у формі № 4-3 м «Звіт про надходження і використання ін-ших надходжень спеціального фонду» за КФКВ 080101 «Лікарня» за КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” за 2012 рік на суму 4506,00 грн., чим порушено вимоги п.1 ст. 3, п.8 ст.9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV та вимоги «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», затверджено-го наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.
Аналогічно, відповідно даних бухгалтерського обліку платіжним дору-ченням № 2 від 08.10.2012 року по КФКВ 080101 „Лікарні”, Лікарнею з казна-чейського рахунку № 35429014001487 з КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” перераховано кошти за котли елект-ричні опалювальні КЕО-6, згідно договору купівлі – продажу від 02.10.2012 № 02/10-1 укладеного з ТОВ „Теплосистеми” на суму 2253,00 грн., відповідно до видаткової накладної від 02.10.2012 року № РН-б/н отримані дані котли в кіль-кості 1 шт. на суму 2253,00 грн. (в т.ч. ПДВ 375,50 грн.).

Відповідні видатки на суму 2253,00 грн. повинні бути здійснені за раху-нок асигнувань за КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» за КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”, так як даний котел внутрішньою накладною Лікарні від 25.10.2012 року № 151, відпущений на ФАП с. Харківці в кількості 1 шт. на суму 1877,00 грн. (без ПДВ), ПДВ віднесено на витрати установи. (Копії договору, видаткової накла-дної, накладної, платіжного доручення в Додатку 31 ).

Бюджетний запит Лікарні складений не в розрізі КФКВ, а в цілому по установі, що унеможливлює підтвердити потребу в розрахунках до кошторису.

Зазначене порушення призвело до використання бюджетних коштів не у відповідності з КФКВ на загальну суму 2253,00 грн., чим порушено вимоги п.8 ст. 7, п.24. п.32 ст.116, ст.119 Бюджетного кодексу України від 08.07.10 № 2456-УІ, п. 5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабіне-ту Міністрів України від 28.02.2002 № 228, вимоги наказу Міністерства фінан-сів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію».

Операцію з перерахування коштів в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 3 ” Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах ба-нків)” за вересень 2012 року за дебетом рахунку 675 “Розрахунки з іншими кредиторами”, кредитом рахунку 324 “Спеціальні реєстраційні рахунки для об-ліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”.
Вищезазначене порушення в частині використання бюджетних коштів за КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів до-вгострокового користування” триває на момент проведення ревізії та допущено головним лікарем Якименком В.Г. та головним бухгалтером Маліковою Л.М. якими підписано платіжні доручення на перерахування коштів, та колишнім економістом Яковенко Н.П., якою не здійснювався розрахунок кошторисної потреби в розрізі кодів функціональної класифікації видатків.

Відповідні операції призвели до внесення недостовірних даних: зокрема, завищення видатків у формі № 4-3 м «Звіт про надходження і використання ін-ших надходжень спеціального фонду» за КФКВ 080101 «Лікарня» за КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” за 2012 рік на суму 2253,00 грн., чим порушено п.1 ст. 3, п.8 ст.9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV та вимог «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.

Ревізією законності списання коштів з рахунків, в тому числі щодо їх ці-льового використання встановлено, що відповідно до платіжних доручень від 18.05.2012 року № 3, № 88 по КФКВ 240900 „Цільові фонди, утворені органа-ми місцевого самоврядування”, та КФК 080101 „Лікарні” Лікарнею з казначей-ського рахунку № 35427016001487, № 35426006001487 по КЕКВ 2110 „При-дбання обладнання і предметів довгострокового користування” перераховано кошти за поставку та монтаж котельної установки відповідно до акта прийман-ня виконаних робіт від 17.05.2012 року № 19 на суму 39980,00 грн., що є по-рушенням вимог п.8 ст. 7, п.24.п.32 ст.116, ст.119 Бюджетного кодексу Украї-ни від 08.07.10 № 2456-УІ, п. 5 Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, порушенням вимог Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюдже-ту, затвердженої наказом Державного казначейства України від 25.11.2008 № 495, якою передбачено проведення зазначених видатків з КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)”. (Копії договору, акту приймання виконаних робіт, платіжних доручень в Додатку 32 ).
Використання бюджетних коштів не у відповідності з кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ) на суму 39980,00 грн. допущено головним ліка-рем Лікарні Якименком В.Г. та колишнім головним бухгалтером Лікарні Бак Р.В., якими підписані платіжні доручення на перерахування коштів.

Відповідна операція призвела до внесення недостовірних даних до форм фінансової звітності, а саме: до завищення касових та фактичних видатків у фо-рмі № 4-3м “Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціа-льного фонду” за 2012 рік за КФКВ 080101 „Лікарні”, КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 39980,00 грн. та заниження касових та фактичних видатків за КЕКВ 1134 «Оплата по-слуг(крім комунальних)» на зазначену суму.

З пояснення головного лікаря Якименка В.Г. „перерахування коштів за поставку та монтаж котельної установки проведено згідно наказу № 333 від 12.03.2012 в якому зазначено, що за КЕКВ 2110 здійснюються видатки на мон-таж та пусконалагодження обладнання на місці його безпосередньої експлуата-ції, якщо це обумовлено договором на придбання зазначеного обладнання. Пе-рерахування не у відповідності з КФКВ були здійснені в зв’язку з обмеженим терміном придбання електролічильників та електрокотлів перед опалюваль-ним періодом ”. (Питання, пояснення у Додатку 33 ).
З пояснення головного бухгалтера Малікової Л.М. „перерахування не у відповідності з КФКВ були здійснені перед початком опалювального періоду і своєчасно неможливо було внести зміни до кошторису в зв’язку з обмеженим терміном придбання електрокотлів та лічильників”. (Питання, пояснення у Додатку 34 ).

Інших порушень в частині списання коштів з рахунків, в тому числі щодо їх цільового використання, ревізією не встановлено.
Ревізією дотримання вимог Граничних сум витрат на придбання автомобі-лів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332, та дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню коштів на рахунки, по-рушень не встановлено.
Фактів перерахування бюджетних коштів на депозитні рахунки, фактів прихованого кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, відкриття ра-хунків за межами Державної казначейської служби ревізією не встановлено.
Висновок: ревізією зазначеного питання встановлено використання бю-джетних коштів не у відповідності до КЕКВ на загальну суму 39980,00 грн., та використання бюджетних коштів не у відповідності з КФКВ на загальну суму 8324,00 гривень.

5. Штатна дисципліна. Оплата праці працівників
та нарахування на заробітну плату.

Ревізію з питань штатної дисципліни, оплати праці працівників та нара-хувань на заробітну плату проведено вибірково за квітень – червень 2011 року, жовтень-грудень 2012 року, березень – липень 2013 року щодо всіх працівників Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні.
Ревізією охоплено документи перелік яких наведено в Додатку 6 до акта.
Відповідальними за правильність нарахування заробітної плати, перера-хування до бюджету та цільових фондів виплат, пов’язаних із заробітною пла-тою протягом перевіреного періоду були: бухгалтер 1 категорії Кирдода Т.В., бухгалтер 1 категорії Захарченко Н.М., бухгалтер 1 категорії Вдовиченко Н.І. до 20.06.2012 року, з 06.08.2010 по 03.01.2013 бухгалтер Бринчук М.М., та бух-галтер Кретова Л.В. з 25.04.2013 року.
Ревізією виділених сум асигнувань на оплату праці, нарахування на заро-бітну плату та фактичного їх використання по КФКВ 080101 «Лікарні» встано-влено, що асигнування по КЕКВ 1111 “Заробітна плата” за загальним фондом кошторису лікарні з урахуванням змін затверджено на 2011 рік – 11852390,00 гривень, профінансовано видатків в сумі – 11817715,00 грн., касові видатки відповідають отриманому фінансуванню. Фактичні видатки менші касових ви-датків на 473652,50 гривень та складають 11344062,50 гривень. На 2012 рік за-тверджено видатків на заробітну плату в сумі – 14242000,00 гривень., профіна-нсовано видатки на оплату праці в 2012 році – 14170187,76 гривень, касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. На 1 півріччя 2013 року затверджено видатків на заробітну плату по КЕКВ 2110 “Оплата праці” в сумі – 6600000,00 гривень., профінансовано видатки на оплату праці за 1 пів-річчя 2013 року – 5615873,00 гривень, касові видатки відповідають отриманому фінансуванню. Фактичні видатки більші за касові на 466667,54 грн. та склада-ють 6082540,54 гривень.

Асигнування по КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” по КФКВ 080101 «Лікарні» за загальним фондом кошторису затверджено на 2011 рік – 4255310,00 гривень, профінансовано видатки в сумі – 4081389,00 грн., касові видатки відповідають отриманому фінансуванню. Фактичні видатки складають 4028511,20 грн. На 2012 рік затверджено видатків на суму – 4983600,00 гри-вень, профінансовано видатків на суму – 4916524,40 гривень, касові та фактич-ні видатки відповідають отриманому фінансуванню. На 1 півріччя 2013 року за-тверджено видатків по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” в сумі – 2065000,00 гривень., профінансовано за 1 півріччя 2013 року – 1839999,00 гри-вень, касові видатки відповідають отриманому фінансуванню. Фактичні видат-ки складають 2120066,72 гривень.

Ревізією виділених сум асигнувань на оплату праці та фактичного їх ви-користання по КФКВ 081004 «Централізовані бухгалтерії» встановлено, що асигнування по КЕКВ 1111 “Заробітна плата” за загальним фондом кошторису з урахуванням змін затверджено на 2011 рік на суму 254000,00 гривень, профі-нансовано видатки на 2011 рік в сумі 252475,00 гривень, касові та фактичні ви-датки відповідають отриманому фінансуванню. На 2012 рік затверджено видат-ків на заробітну плату в сумі – 319600,00 гривень, профінансовано видатків в сумі – 310840,97 грн., касові та фактичні видатки відповідають отриманому фі-нансуванню.

Асигнування по КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” по КФКВ 081004 «Централізовані бухгалтерії» за загальним фондом кошторису затвер-джено видатки на 2011 рік в сумі 92200,00 гривень, на 2012 рік – 116300,00 гривень. Профінансовано видатки на оплату праці за 2011 рік в сумі 91759,00 гривень, за 2012 рік – 115802,77 гривень. Касові та фактичні видатки в 2011 році склали – 91759,00 грн., в 2012 році касові та фактичні видатки склали – 115802,77 гривень.

Ревізією виділених сум асигнувань на оплату праці, нарахування на заро-бітну плату та фактичного їх використання по КФКВ 080300 «Поліклініки і ам-булаторії» встановлено, що асигнування по КЕКВ 1111 “Заробітна плата” за за-гальним фондом кошторису з урахуванням змін затверджено на 2011 рік на суму 1245000,00 гривень, профінансовано видатки на 2011 рік в сумі 1202092,00 гривень, касові та фактичні видатки відповідають отриманому фі-нансуванню. На 2012 рік затверджено видатків на заробітну плату в сумі – 1446900,00 гривень, профінансовано видатків в сумі – 1421638,92 грн., касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню.

Асигнування по КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” по КФКВ 080300 «Поліклініки і амбулаторії» за загальним фондом кошторису затвер-джено видатки на 2011 рік в сумі 452400,00 грн., на 2012 рік – 526400,00 грн., профінансовано видатки в 2011 році в сумі 433267,00 грн., в 2012 році – 523697,46 гривень. Касові та фактичні видатки як в 2011 році так і в 2012 році відповідають отриманому фінансуванню.
Ревізією виділених сум асигнувань на оплату праці, нарахування на заро-бітну плату та фактичного їх використання по КФКВ 080500 «Загальні і спеціа-лізовані стоматологічні поліклініки» встановлено, що асигнування по КЕКВ 1111 “Заробітна плата” за загальним фондом кошторису з урахуванням змін затверджено на 2011 рік на суму 396000,00 гривень, профінансовано видатки на 2011 рік в сумі 394073,00 гривень, касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. На 2012 рік затверджено видатків на заробітну пла-ту в сумі – 479900,00 гривень, профінансовано видатків в сумі – 473144,98 грн., касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню.
Асигнування по КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” по КФКВ 080500 «Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки» за загальним фо-ндом кошторису затверджено видатки на 2011 рік в сумі 144000,00 грн., на 2012 рік – 175800,00 грн., профінансовано видатки в 2011 році в сумі 141958,00 грн., в 2012 році – 173516,18 гривень. Касові та фактичні видатки як в 2011 році так і в 2012 році відповідають отриманому фінансуванню.

Ревізією виділених сум асигнувань на оплату праці, нарахування на заро-бітну плату та фактичного їх використання по КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» встановлено, що асигнування по КЕКВ 1111 “Заробітна плата” за загальним фондом кошторису з урахуванням змін затверджено на 2011 рік на суму 915000,00 гривень, профінансовано видатки на 2011 рік в сумі 880977,00 гривень, касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінан-суванню. На 2012 рік затверджено видатків на заробітну плату в сумі – 1090700,00 гривень, профінансовано видатків в сумі – 1085380,17 грн., касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню.

Асигнування по КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” по КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» за загальним фондом кошторису затверджено видатки на 2011 рік в сумі 332400,00 грн., на 2012 рік – 395500,00 грн., профінансовано видатки в 2011 році в сумі 319320,00 грн., в 2012 році – 394317,17 гривень. Касові та фактичні видатки як в 2011 році так і в 2012 році відповідають отриманому фінансуванню.

Згідно кошторису доходів і видатків за 2011 рік за рахунок коштів спеці-ального фонду затверджено видатків на заробітну плату по КФКВ 080101 «Лі-карні» за КЕКВ 1111 в сумі 60000,00 грн., на 2012 рік – 83886,79 грн. На 1 пів-річчя 2013 затверджено видатків в сумі 165000,00 грн. Згідно даних Звіту (фор-ма № 4-1м) «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» касові та фактичні видатки на оплату праці в 2011 році склали – 46728,39 грн., в 2012 році касові та фактичні видатки на оплату праці склали – 83844,57 гривень, за 1 півріччя 2013 касові видатки на оплату праці склали – 143828,21 гривень.

Згідно кошторису доходів і видатків за 2011 рік за рахунок коштів спеці-ального фонду затверджено видатків за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 31000,00 грн., на 2012 рік – 28693,98 грн., на 1 півріччя 2013 – 60000,00 грн. Згідно даних Звіту (форма № 4-1м) «Звіт про надходження і вико-ристання коштів, отриманих як плата за послуги» касові та фактичні видатки за КЕКВ 1120 в 2011 році склали – 26237,56 грн., в 2012 році касові та фактичні видатки за КЕКВ 1120 склали – 28602,98 гривень, за 1 півріччя 2013 касові та фактичні видатки за КЕКВ 1120 склали – 55913,70 гривень.

Згідно кошторису доходів і видатків за 2011 рік за рахунок коштів спеці-ального фонду затверджено видатків на заробітну плату по КФКВ 080500 «За-гальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки» за КЕКВ 1111 в сумі 250000,00 грн., на 2012 рік – 162192,52 грн. Згідно даних Звіту (форма № 4-1м) «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» касові та фактичні видатки на оплату праці в 2011 році склали – 159154,12 грн., в 2012 році касові та фактичні видатки на оплату праці склали – 135579,42 гри-вень.
Згідно кошторису доходів і видатків за 2011 рік за рахунок коштів спеці-ального фонду затверджено видатків за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 91000,00 грн., на 2012 рік – 78000,00 грн. Згідно даних Звіту (фо-рма № 4-1м) «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» касові та фактичні видатки за КЕКВ 1120 в 2011 році склали -63526,07 грн., в 2012 році касові та фактичні видатки за КЕКВ 1120 склали -54057,35 гривень.

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатного розпи-су встановлено, що станом на 01.01.2011 року штатний розпис Лікарні по загаль-ному фонду затверджено в кількості 885,75 штатних одиниць, із них лікарів – 181,25 одиниць, середньо-медичного персоналу – 379,5 одиниць, молодшого ме-дичного персоналу – 159,5 одиниць, іншого персоналу – 165,5 одиниць. По спеці-альному фонду затверджено – 14,5 штатних одиниць, із них лікарів – 3,5 посади, середнього медичного персоналу – 7 посад, молодшого медичного персоналу – 2 посади, іншого персоналу – 2 посади.
Фактично протягом 2011 року за рахунок загального фонду утримувалось 791,5 штатні одиниці, із них лікарів – 147,25 посад, середнього медичного персо-налу – 342,75 посад, молодшого медичного персоналу – 159,0 посад, іншого пер-соналу – 142,5 посад. Загальна кількість вакантних посад протягом 2011 року ста-новила 94,25 посад. За рахунок спеціального фонду всі посади, які затверджені штатним розписом протягом року утримувались.
Станом на 01.01.2012 року штатний розпис Лікарні по загальному фонду за-тверджено в кількості 864 штатних одиниць, із них лікарі – 181,0 посад, середньо-го медичного персоналу – 369,0 посад, молодшого медичного персоналу – 158,0 посад, інших працівників – 156,0 посад. По спеціальному фонду затверджено – 14,5 штатних одиниць, із них лікарів – 3,5 посади, середнього медичного персона-лу – 7 посад, молодшого медичного персоналу – 2 посади, іншого персоналу – 2 по-сади.

Фактично протягом 2012 року утримувалось 775,25 штатних одиниць, із них лікарі – 144,0 посад, середнього медичного персоналу – 333,75 посад, молодшого медичного персоналу – 156,5 посад, іншого персоналу – 141,0 посад. Загальна кі-лькість вакантних посад протягом 2012 року склала 88,75 посад.
На виконання рішення колегії ГУОЗ Київської облдержадміністрації від 23.12.2011 «Про стан реформування галузі охорони здоров’я області та завдання на 2012 рік» відповідно до наказу по Переяслав-Хмельницькій центральній ра-йонній лікарні № 13 від 01.02.2012 в 1 кварталі 2012 року було проведене об’єднання ліжок травматологічного та хірургічного відділень в єдине хірургічно-травматологічне. Кількість штатних одиниць загального фонду в 2012 році змен-шилась проти 2011 року на 21,75 штатних одиниць.

На виконання Указу Президента України «Про національний план дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспі-льство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», постанови Кабі-нету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Деякі питання удосконалення сис-теми охорони здоров’я з метою нормативного забезпечення розвитку ПМСД» за-гальної програми розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини затвердженої За-коном України від 22.01.2010 № 1841-УІ та на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29.10.2012 № 462 «Про деякі пи-тання впровадження Закону України «Про екстренну медичну допомогу», наказу ГУОЗ від 07.11.2012 № 509-АД «Про деякі заходи реорганізації системи екстрен-ної медичної допомоги», Комунальним закладом «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» проведене скорочення з 01.01.2013 43,5 посади від-ділення швидкої медичної допомоги, в зв’язку з переводом до філії КЗ КОР КО-ЦЕМДМК «Переяслав-Хмельницька станція екстренної медичної допомоги» та скорочення з 01.01.2013 220 посад в зв’язку з переводом до КЗ Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Станом на 01.01.2013 року штатний розпис Лікарні по загальному фонду затверджено в кількості 595,75 штатних одиниць, із них лікарі – 123,25 посад, се-реднього медичного персоналу – 228,5 посад, молодшого медичного персоналу – 121,0 посад, інших працівників – 139,0 посад. По спеціальному фонду затвердже-но – 13,5 штатних одиниць, із них лікарів – 3,5 посади, середнього медичного пер-соналу – 7 посад, молодшого медичного персоналу – 1 посада, іншого персоналу – 2 посади.

Ревізією наявності фактів утримання понадштатних чи понаднорматив-них одиниць працівників за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, вста-новлено, що штатні одиниці Лікарні визначені згідно додатку 46 до наказу Мі-ністерства охорони здоров’я від 23.02.2000 № 33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я». Порушень не встановлено.

В ревізійному періоді формування посадових окладів та встановлення над-бавок проводилось у відповідності до вимог наказу Міністерства праці та соці-альної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників за-кладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (далі – На-каз № 308/519).

Вибірковою ревізією дотримання законодавства при визначенні тариф-них розрядів за період з 01.04.2013 по 01.08.2013 року встановлено, що тарифі-каційні розряди працівникам Лікарні встановлювались відповідно вимог п. 2.2.21 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519.
Відповідно абз. 2 п. 1.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519, оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) або в залежності від норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Вибірковою перевіркою дотримання законодавства при нара-хуванні та виплати заробітної плати працівникам за січень – березень 2012 по-рушень не встановлено.
Відповідно п. 2.2.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519 керівникам структурних підрозділів – лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій, з урахуванням підвищень на 10-25 відсотків у залежності від обсягу роботи.

Вибірковою ревізією дотримання законодавства при встановлені та нарахуванні підвищення до посадового окладу за завідування за період з 01.01.13 по 01.04.13 встановлено, що нарахування підвищень здійснюється відповідно до п. 2.2.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519.

Відповідно п. 3.4.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519 робітникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлю-ється доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу.

В ході ревізії надано карти умов праці та відомості про результати атес-тації робочих місць, передбачені п. 8 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

Відповідно п. 3.1.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519 доплати за розширення зони обслуго-вування або збільшення обсягів робіт не встановлюються керівникам закладів, їх заступника, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам (за винят-ком завідувачів відділень соціальної допомоги та їх заступників, завідувачів ФАПів та аптечних кіосків).
Вибірковою ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та ви-платі доплат за розширення зони обслуговування порушень вимог п. 3.1.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519, не встановлено.

Вибірковою ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та ви-платі доплат за збільшення обсягів, об’ємів робіт встановлено, що в порушен-ня вимог п. 3.1.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519, зазначена доплата встановлювалась та нараховувалась протягом 2011-2012 років та січня – червня 2013 за рахунок коштів загального та спеціального фондів завідуючій поліклініки КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Стефанській Л.І., завідуючій педіатричного відділенням КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Белущенко А.П., завідуючій клініко-діагностичною лабораторією КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Мартенс Н.В.

Зазначене порушення призвело до зайвого нарахування та виплати доплати за збільшення обсягів, обємів робіт на загальну суму 38205,78 грн., та відповідно до зайвого перерахування до державних цільових фондів на загаль-ну суму 13868,70 гривень. (з них: за рахунок коштів загального фонду – 24512,67 грн. та перерахування до державних цільових фондів на суму 8898,10 грн.; за рахунок коштів спеціального фонду – 13693,11 грн. та перерахування до державних цільових фондів на суму 4970,60 грн.). (Розрахунок в Додатку 35 ).

Операцію з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відо-бражено в меморіальному ордері № 5 „Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій” за дебетом рахунку 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”, 811 «Видатки за спеціальними коштами», кредитом рахунку 661 „Розрахунки із заробітної плати”.

Внаслідок допущеного порушення, у формі „Звіт про виконання загаль-ного фонду кошторису установи” за період з 01.11.2011 по 01.07.2013 та станом на момент завершення ревізії касові та фактичні видатки за КЕКВ 2111 „Заробі-тна праці” завищено на суму 24512,67 грн. та за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” завищено на суму 8898,10 грн., у формі «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» за період з 01.11.2011 по 01.07.2013 та станом на момент завершення ревізії касові та фактичні видатки за КЕКВ 2111 „Заробітна плата” завищено на суму 13693,11 грн. та за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” завищено на суму 4970,60 грн., що є по-рушенням п.1. ст.3 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХIV та п. 3 ст. 58, п. 33 ст. 116 Бю-джетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ.
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 52074,48 гривень. Станом на момент проведення ревізії порушення тривало.

Порушення допущене бухгалтерами 1 категорії відділу розрахунків по заробітній платі Захарченко Н.М. та бувшим бухгалтером Бринчук М.М., на яких згідно посадової інструкції покладені обов’язки по нарахуванню заробіт-ної плати.
Крім того, зазначене порушення допущено головним лікарем Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні Якименком В.Г., яким підписано накази на встановлення доплати.

Відповідно пояснення головного лікаря Переяслав-Хмельницької центра-льної районної лікарні Якименка В.Г. „доплати за збільшення обсягів, об’ємів робіт завідуючим відділень надавались відповідно поданих заяв працівників”. (Питання, Пояснення головного лікаря Якименка В.Г. в Додатку 36 ).

З пояснення бухгалтера 1 категорії Захарченко Н.М. «нарахування допла-ти за збільшення обсягу, об’єму робіт проводилось згідно поданих табелів об-ліку робочого часу». (Питання, Пояснення Захарченко Н.М. в Додатку 37 ).
Відповідно п. 3.4.7 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519 працівникам (у т.ч. молодшим медич-ним сестрам), які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в роз-мірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Вибірковою ревізією дотримання законодавства при встановлені та нарахуванні доплат за роботу з дезінфікувальними засобами встановлено, що за період з 01.07.12 по 01.10.12 відповідно до п. 3.4.7 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519 працівникам при використанні в роботі дезінфікувальних засобів, здійснювалося нарахування та виплата доплати в розмірі 10 відсотків.

Згідно ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР у разі поділу відпустки на частини матеріальна допомога на оздоровлення виплачується працівникові у розмірі посадового окладу, якщо основна безперервна частина відпустки становить не менше 14 календарних днів.
Ревізією дотримання законодавства при нарахування та виплаті матеріа-льної допомоги на оздоровлення за період з 01.01.2011 по 01.08.2013 встановле-но, що в порушення вимог п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених на-казом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519, вимог ст. 12 Закону України «Про відпустки» працівникам здійснювалось нарахування та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при тривалості основної безперервної частина відпустки менше 14 календарних днів.

Зазначене порушення призвело до зайвого нарахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення на загальну суму 18908,40 грн., та від-повідно до зайвого перерахування до державних цільових фондів на загальну суму 6863,75 гривень. (Реєстр нарахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в Додатку 38 ).
Операцію з нарахування матеріальної допомоги в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 5 „Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій” за дебетом рахунку 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 661 „Роз-рахунки із заробітної плати”.
Внаслідок допущеного порушення, у формі „Звіт про виконання загаль-ного фонду кошторису установи” за період з 01.01.11 по 01.01.13 та станом на момент завершення ревізії касові та фактичні видатки за КЕКВ 2111 „Заробітна плата” завищено на суму 18908,40 грн. та за КЕКВ 2120 „Нарахування на опла-ту праці” завищено на суму 6863,75 грн., що є порушенням п.1. ст.3 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХIV та п. 3 ст. 58, п. 33 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ.

Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 25772,15 гривень. Станом на момент проведення ре-візії порушення тривало.

Зазначене порушення допущено бухгалтерами 1 категорії відділу розра-хунків по заробітній платі Захарченко Н.М. та Кирдода Т.В., на яких згідно по-садової інструкції покладені обов’язки по нарахуванню заробітної плати.
З пояснення бухгалтера 1 категорії Захарченко Н.М. «нарахування мате-ріальної допомоги на оздоровлення при поділі відпустки на частини проводи-лось на підставі наказів, де вказувалась кількість днів відпустки а також ін-формація про виплату матеріальної допомоги». (Питання, Пояснення Захарче-нко Н.М. в Додатку 39 ).

З пояснення бухгалтера 1 категорії Кирдоди Т.В. «матеріальна допомога на оздоровлення працівникам лікарні при поділі відпустки на частини нарахову-валась на підставі наказів». (Питання, Пояснення Кирдоди Т.В. в Додатку 40 ).
Вибірковою ревізією дотримання законодавства при виплаті надбавки за вислугу років порушень вимог Порядку виплати надбавки за вислугу років ме-дичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров`я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418, не встановлено.
Проведеною вибірковою перевіркою встановлення надбавок головного лікаря та його заступників встановлено, що в порушення п. 1.7 та п.5.11 спіль-ного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України „Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення від 05.10.2005 № 308/519 із змінами, встановлення надбавки за складність і напру-женість в роботі в розмірі 30 відсотків заступнику головного лікаря по дитинст-ву та пологовій допомозі Коліснику О.М. (наказ від 01.04.2011 № 36), за раху-нок коштів загального фонду проводилось без рішення органу вищого рівня – Засновника – Переяслав-Хмельницької районної ради або Органу управління – Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати за КФКВ 080101 «Лікарні» (КЕКВ 1111 “Заробітна плата”) Коліснику О.М. за період з 01.04.2011 по 01.06.2011 на загальну суму 648,55 грн., та відповідно до зайвого перерахуван-ня коштів до державних цільових фондів в сумі 235,42 гривень.

Вказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) на за-гальну суму 883,97 гривень. Станом на момент проведення ревізії порушення тривало.

Порушення допущене начальником відділу кадрів Якименко М.Г. яка згі-дно посадової інструкції готує та надає копії наказів відділу бухгалтерського обліку та звітності, бухгалтером 1 категорії Захарченко Н.М. та бувшим бухгал-тером Бринчук М.М.
З пояснення начальника відділу кадрів Якименко М.Г. «наказ про над-бавку до посадового окладу готувався згідно заяви працівника». (Питання, По-яснення в Додатку 41 ).
Операції з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відо-бражено в меморіальному ордері № 5 „Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій” за квітень – червень 2011 року за дебетом рахун-ку 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи” та кредитом рахунку 661 „Розрахунки із заробітної плати”.
Внаслідок допущених порушень, у формі „Звіт про надходження та вико-ристання коштів загального фонду” (форма № 2м) за 2011 рік касові та факти-чні видатки за КЕКВ 1111 «Заробітна плата» завищено на загальну суму 3863,51 грн., та за КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату ” завищено на загальну суму 1402,45 грн., що є порушенням вимог ч.1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ та п 1.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпо-рядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Дер-жавного казначейства України від 05.01.11 № 2.

Вибірковою ревізією достовірності даних, що подані до Фонду соціаль-ного страхування з тимчасової втрати працездатності для відшкодування ви-плат допомоги при народженні дитини та інших виплат за період з 01.09.2012 по 01.04.2013 порушень не встановлено.
Вибірковою ревізією правильності нарахування та перерахування внесків до державних цільових фондів за період з 01.07.2012 по 01.01.2013 порушень не встановлено.
Ревізією наявності зовнішніх сумісників встановлено, що станом на 01.08.2013 в Лікарні працює 23 сумісники. (Список зовнішніх сумісників у До-датку 42 ).

З метою підтвердження дотримання законодавства при оплаті праці осіб, які працюють за сумісництвом Баришівською об’єднаною державною фінансо-вою інспекцією Держфінінспекції в Київській області направлено запити на-ступним установам: Товариству з обмеженою відповідальністю «МАІС», Бори-спільському міжрайонному управлінню Головного управління Держсанепідс-лужби у Київській області, Комунальному закладу Київської обласної ради «Бюро судово-медичної експертизи», Київській міській станції швидкої медич-ної допомоги, Київській міській клінічній лікарні № 12, Комунальному закладу Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня № 1», Комуналь-ному підприємству Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа, Українському державному медико-соціальному центру ветеранів війни, Переяслав-Хмельницькому Центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, Комунальному закладу Переяслав-Хмельницької ра-йонної ради «Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної до-помоги. (Запити установам та підприємствам про надання інформації щодо відпрацьованого робочого часу сумісниками Лікарні в Додатку 43 ).

Станом на момент завершення ревізії інформація стосовно відпрацьова-ного часу осіб, що працюють за сумісництвом у Переяслав-Хмельницькій центральній районній лікарні надана наступними організаціями: Товариством з обмеженою відповідальністю «МАІС», Комунальним закладом Київської обла-сної ради «Бюро судово-медичної експертизи», Київською міською станцією швидкої медичної допомоги, Київською міською клінічною лікарнею № 12, Комунальним закладом Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лі-карня № 1», Комунальним підприємством Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа, Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни, Переяслав-Хмельницьким Центром соціального захисту пенсі-онерів та інвалідів, Комунальним закладом Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги. (Відповіді установ та організацій на запити щодо відпрацьованого часу суміс-ників в Додатках 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ).
Ревізію дотримання законодавства при здійсненні операцій з оплати пра-ці сумісників, проведено вибірковим способом відповідно до отриманої інфор-мації щодо сумісників за період з 01.10.2010 по 01.08.2013.

Ревізією оплати праці зовнішніх сумісників під час перебування у щоріч-ній відпустці, у відрядження чи на лікарняному встановлено, що Лікарнею в порушення вимог пп. 5,6 п. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісни-цтвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 та п. 6 Положення про умови роботи за сумісництвом праців-ників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерс-тва фінансів України від 28.06.1993 № 43, сумісникам під час перебування у щорічній відпустці за основним місцем роботи здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати.

Так, лікарю патологоанатому патолого-анатомічного відділення Переяс-лав-Хмельницької ЦРЛ Полюк Ю.В. під час перебування у щорічній відпустці за основним місцем роботи – Комунальному закладі Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи» – за період з 15.07.2013 по 14.08.2013, здійснено нарахування та виплата заробітної плати в Лікарні в розмірі 1000,31 гривень.

Начальнику котельні Переяслав-Хмельницької ЦРЛ Семенко О.А. під час перебування у щорічній відпустці за основним місцем роботи – Комунальному підприємстві Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа» за період з 14.06.2011 по 15.07.2011, з 18.06.2012 по 19.07.2012, з 17.06.2013 по 11.07.2013 здійснено нарахування та виплата заробітної плати в Лікарні в роз-мірі 2263,75 гривень, в т.ч. 2011 – 695,39 грн., 2012 – 870,43 грн., 2013 – 697,93 гривень. Також за період перебування на лікарняному за основним місцем ро-боти – Комунальному підприємстві Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа» за період з 20.10.2010 по 25.10.2010, з 03.02.2011 по 15.02.2011, з 12.04.2011 по 14.04.2011, з 12.10.2011 по 14.10.2011, з 31.10.2012 по 09.11.2012, з 08.04.2013 по 12.04.2013 здійснено нарахування та виплата за-робітної плати в Лікарні в загальній сумі 1051,79 гривень.
Аналогічно слюсару КВПіА котельні Переяслав-Хмельницької ЦРЛ Зай-цеву О.А. під час перебування у щорічній відпустці за основним місцем роботи – Комунальному підприємстві Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа» за період з 08.08.2011 по 06.09.2011, з 16.07.2012 по 13.08.2012 здійснено нарахування та виплата заробітної плати в Лікарні в роз-мірі 1035,43 гривень, в т.ч. 2011 – 479,00 грн., 2012 – 556,43 гривень. Також за період перебування у відрядженнях за основним місцем роботи – Комунально-му підприємстві Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа» 03.02.2011, 10.05.2011, 19.07.2011, 25.07.2011, 26.09.2011, 27.10.2011, 30.12.2011, 26.01.2012, 23.05.2012, 05.06.2012, 30.08.2012, 10.10.2012, 21.11.2012, 03.12.2012, 24.07.2013, 19.06.2013 здійснено нарахування та виплата заробітної плати в Лікарні в розмірі 412,22 гривень.

Слюсару по ремонту газового обладнання котельні Переяслав-Хмельницької ЦРЛ Лось П.І. під час перебування у щорічній відпустці за осно-вним місцем роботи – Комунальному підприємстві Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа» за період з 20.09.2010 по 03.10.2010, з 12.09.2011 по 09.10.2011, з 17.09.2012 по 14.10.2012 здійснено нарахування та виплата заробітної плати в Лікарні в розмірі 1198,77 гривень, в т.ч. 2010 – 203,24 грн., 2011 – 460,63 грн., 2012 – 534,90 гривень. (Розрахунок у Додатку 53).

Слід зазначити, що згідно з п. 14 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР сумісникам за їх бажанням в обов’язковому поряд-ку надається відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

Тобто, якщо за основним місцем роботи щорічна відпустка надається бі-льшої тривалості, ніж на роботі за сумісництвом, то працівник на роботі за су-місництвом має право на відпустку без збереження заробітної плати на різницю днів тривалості відпусток.

Таким чином, за період з 01.10.2010 по 01.08.2013, зазначене порушення призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати сумісникам Ліка-рні на загальну суму 6962,27 грн. та єдиного соціального внеску на суму 2527,30 гривень. Порушення на момент проведення ревізії триває.

Операцію з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відо-бражено в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за дебетом рахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», кредитом рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати».
Внаслідок допущеного порушення, у звіті про виконання загального фон-ду кошторису установи (форма № 2м) за період з 01.10.2010 по 01.08.2013 касо-ві та фактичні видатки за КЕКВ 2110 «Оплата праці» завищено на суму 6962,27 грн. та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» завищено на суму 2527,30 грн., що є порушенням п. 1. ст.3 та п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерсь-кий облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХVI.
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 9489,57 гривень.
Зазначене порушення допущено начальником відділу кадрів Якименко М.Г. яка згідно посадової інструкції організує табельний облік, складання і ви-конання графіків відпусток, здійснює контроль за станом виконання трудової дисципліни в структурних підрозділах установи та надає копії наказів відділу бухгалтерського обліку та звітності.
Порушення допущено до вересня 2012 бувшим головним бухгалтером Бак Р.В., з вересня 2012 головним бухгалтером Маліковою Л.М., яка здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господар-ських операцій та бухгалтером 1 категорії Лікарні Кирдода Т.В. на яку покла-дено обов’язки по нарахуванню заробітної плати сумісникам.

З пояснення начальника відділу кадрів Якименко М.Г. «табеля обліку робочого часу підписувались тому, що була відсутня інформація про перебу-вання сумісників у чергових відпустках чи на лікарняному з основного місця ро-боти». (Питання, Пояснення у Додатку 54 ).

З пояснення бухгалтера 1 категорії Лікарні Кирдоди Т.В. «нарахування заробітної плати зовнішнім працівникам проводилось згідно поданих затвер-джених табелів обліку робочого часу». (Питання, Пояснення у Додатку 55 ).
Ревізією дотримання зовнішніми сумісниками норми тривалості робочо-го часу встановлено, що в порушення вимог пп. 5,6 п. 1 ст. 7 Бюджетного коде-ксу України від 08.07.2010 № 2456-VI, п. 2 постанови Кабінету Міністрів Укра-їни «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245, працівнику Лікарні, що працював за суміс-ництвом нарахування та виплата заробітної плати здійснювалась за час і період коли працівник був зайнятий на роботі за основним місцем роботи відповідно роботу за сумісництвом не виконував.

Так, розпорядженням голови Переяслав-Хмельницької райдержадмініст-рації Макарова М.О. від 10.05.2011 № 304 встановлено єдиний розпорядок ро-боти для сільських установ охорони здоров’я: амбулаторіям загальної практи-ки-сімейної медицини та фельдшерсько-акушерським пунктам з 8.00 до 16.30 за п’ятиденним робочим тижнем з обідньою перервою 30 хв. з 12.00 до 12.30; фельдшерсько-акушерським пунктам з 8.00 до 12.00 прийом хворих, з 12.30 до 16.30 робота на дільниці. (Копія розпорядження у Додатку 56 ).

З отриманої від Товариства з обмеженою відповідальністю «МАІС» інфо-рмації встановлено, що Петриченко С.С. з 01.03.2010 по даний час працює в ТОВ «МАІС» трактористом – машиністом з 40 годинним робочим тижнем. Графік роботи з 8.00-12.00, 13.00-17.00.

Згідно наказу по Переяслав-Хмельницькій центральній районній лікарні від 27.08.2012 № 96 Петриченка С.С. зараховано на 0,5 посади молодшої меди-чної сестри ФАПу с. Дениси з 28.08.2012 як зовнішнього сумісника. (Копія на-казу у Додатку 57 ).

Враховуючи єдиний розпорядок роботи для сільських установ охорони здоров’я з 8.00 до 16.30 та те, що у зазначений час Петриченко С.С. з 8.00-12.00, 13.00-17.00 працював трактористом –машиністом ТОВ «МАІС» нараху-вання та виплата заробітної плати здійснювалась за час і період коли працівник був зайнятий на роботі за основним місцем роботи відповідно роботу за суміс-ництвом не виконував.

Таким чином, за період з 01.09.2012 по 01.01.2013, зазначене порушення призвело до зайвого нарахування на виплати заробітної плати суміснику ФАПу с. Дениси за невідпрацьований час на загальну суму 2604,30 грн. та єдиного со-ціального внеску на суму 945,36 грн. Порушення на момент проведення ревізії триває. (Розрахунок у Додатку 58 ).
Операцію з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відо-бражено в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за дебетом рахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», кредитом рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати».
Внаслідок допущеного порушення, у звіті про виконання загального фон-ду кошторису установи (форма № 2м) за період з 01.09.2012 по 01.01.2013 касо-ві та фактичні видатки за КЕКВ 1110 «Оплата праці працівникам бюджетних установ» завищено на суму 2604,30 грн. та за КЕКВ 1120 «Нарахування на за-робітну плату» завищено на суму 945,36 грн., що є порушенням п. 1. ст.3 та п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХVI.

Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3549,66 гривень.
Зазначене порушення допущено начальником відділу кадрів Якименко В.Г. яка згідно посадової інструкції організує табельний облік, складання і ви-конання графіків відпусток, здійснює контроль за станом виконання трудової дисципліни в структурних підрозділах установи та надає копії наказів відділу бухгалтерського обліку та звітності та якою підписано табелі обліку робочого часу.

Порушення допущено бувшою завідуючою ФАПом Петриченко О.В., економістом Вдовиченко Н.І., якими підписано табелі обліку робочого часу та бувшим бухгалтером Лікарні Бринчук М.М., на яку були покладені обов’язки по нарахуванню заробітної плати.

З пояснення начальника відділу кадрів Якименко М.Г. «зарахування Пе-триченка С.С. здійснювалось згідно заяви працівника. Про роботу в ТОВ «МА-ІС» з 8.00 до 17.00 не було надано інформації». (Питання, Пояснення у Додатку 59 ).
Вибірковою ревізією своєчасності та повноти повернення депонованих сум заробітної плати на рахунки банку за період з 01.07.2012 по 01.01.2013 по-рушень не встановлено.
Висновок: в ході ревізії дотримання штатної дисципліни, оплати праці працівників та нарахування на заробітну плату виявлено незаконних видатків, що призвели до втрат на загальну суму 91769,83 гривень.

6. Організація та здійснення державних закупівель

Ревізію питання дотримання законодавства при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти проведено вибірковим способом за період з 01.01.2013 по 01.08.2013 року.
За даними Звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт, по-слуг за державні кошти (форма № 1-торги (тендери)) за січень – липень 2013 року Лікарнею проведено 5 процедур закупівель на загальну суму 4950322,33 грн., з яких 2 – відкриті торги на суму 707422,33 грн. та 3 – закупів-лі у одного учасника на суму 4242900,00 грн., за результатами яких укладені договори з учасниками-переможцями.
Протягом періоду, що підлягав ревізії, порядок закупівлі товарів, робіт і послуг регулювався відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010 (далі – Закон № 2289), який набрав чин-ності з 30.06.2010 та введений в дію з 31.07.2010 року.

Перевірка дотримання законодавства щодо створення комітету
з конкурсних торгів.

Перевірку документів про створення та функціонування комітету, його склад, проведено суцільним порядком шляхом дослідження наказів про ство-рення комітету, змін до наказів про створення комітету, відповідних свідоцтв встановленого зразка про проходження навчання чи підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель (повторного навчання або підвищення кваліфікації), положення про комітет.
Перевіркою створення та функціонування комітету, кваліфікації членів комітету встановлено наступне:
Наказом головного лікаря від 03.01.2012 № 2 «Про організацію прове-дення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти» створено тендер-ний комітет у складі 5-ти осіб, а саме:
голова тендерного комітету – заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення Філоненко В.І.;
заступник голови тендерного комітету – заступник головного лікаря з економічних питань Усик П.А.;
секретар тендерного комітету – начальник відділу медичних інформацій-них технологій Куриленко Н.М.;
Члени тендерного комітету: економіст Яковенко Н.П., головна медична сестра Бублик С.Г.
Переяслав – Хмельницького міжрайонною прокуратурою головному ліка-рю внесено Протест від 15.02.12 № 719 на наказ № 2 від 03 січня 2012 року ««Про організацію проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти».
Наказом від 16.02.2012 № 26 ««Про організацію проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти» скасовано наказ № 2 від 03.01.2012 року.

Даним наказом від 16.02.2012 № 26 затверджено склад постійно діючого тендерного комітету в кількості 5 осіб, та призначено головою тендерного ко-мітету заступника головного лікаря з медобслуговування населення Філоненко В.І.
Слід зазначити, що дані накази видані з посиланням на Закон України від 08.07.2011 № 3681-6, тобто на Закон про внесення змін до Закону № 2289 та в порушення ст. 11 Закону № 2289 затверджено склад тендерного комітету, а згі-дно даної статті слідувало створити комітет з конкурсних торгів.

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 16.02.2013 року відповідно до п.4 «Положення про комітет з конкурсних торгів Переяслав – Хмельницької ЦРЛ» головою комітету призначено:
Заступником голови комітету з конкурсних торгів Усика П.А.- заступника головного лікаря з економічних питань;
Відповідальним секретарем комітету з конкурсних торгів Куриленко Н.М.- начальника відділу медичних інформаційних технологій;

Членами комітету з конкурсних торгів: Яковенко Н.П. – економіста та Бублик С.Г. – головну медичну сестру.
Наказом від 29.01.2013 № 20 « Про організацію проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти в межах бюджету ЦРЛ у 2013 році» внесено зміни до наказу № 119 від 12.12.2012, яким призначено головою комі-тету з конкурсних торгів головного бухгалтера Малікову Л.М.

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 30.01.2013 № 7 та положення про комітет з конкурсних торгів головою тендерного коміте-ту призначено заступника голови комітету з конкурсних торгів Усика П.А., від-повідальним секретарем комітету Куриленко Н.М., членами комітету Вдовиче-нко Н.І. та Абламську Ю.І.
На момент проведення перевірки встановлено, що голова, заступник го-лови, секретар та члени комітету пройшли навчання у сфері державних закупі-вель, про що отримали відповідні свідоцтва, що відповідає вимогам ст. 11 Зако-ну.
В періоді, охопленому контролем, комітет діяв на підставі Положення про комітет з конкурсних торгів Переяслав-Хмельницької ЦРЛ (далі – Поло-ження), якими визначено порядок створення та організації діяльності комітету, головні функції комітету, права та обов’язки комітету, повноваження голови і членів комітету, відповідальність голови, секретаря та членів комітету.

Відповідно до п.3 та п.4 Положення керівництво роботою комітету здійс-нює його голова, який призначається рішенням замовника та має право на під-писання договорів про закупівлю, та організовує роботу комітету і несе персо-нальну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій, призна-чає заступника голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члену комітету.
Дослідженням відповідності зазначеного Положення про комітет нормам діючого законодавства порушень не встановлено.
Інших порушень щодо наявності створеного комітету та дотримання за-конодавства при формуванні його складу, які зазначено у даному розділі не встановлено.

Перевірка річного плану закупівель та змін до нього.
Лікарнею складено та затверджено річний план закупівель на 2013 рік, відповідно до ст. 4 Закону та наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних заку-півель».

Згідно плану на 2013 рік передбачено проведення відкритих торгів про-цедури закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких та препаратів лікарсь-ких. Також з урахуванням внесених змін Законом України від 08.07.11 № 3681-УІ (чинний з 02.10.11) до вище зазначеного Закону річним планом на 2013 рік передбачено проведення закупівель в одного учасника окремо послуг з розподілу води, послуг з постачання електроенергії та природного газу.
На засіданнях комітету з конкурсних торгів проводився розгляд кошто-рисів установи на 2013 рік з розмежуванням предметів закупівель за окремими групами по принципу “лотування” згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 № 822. При цьому вра-ховуючи, що граничні суми предметів закупівлі не підпадають під дію Закону, комітетом приймалось рішення процедури закупівель не проводити.

Так в перевіреному періоді установою придбавалися товари, роботи та послуги різного виду та найменувань, вартість кожного з яких зокрема не пере-вищувала граничну норму, визначену Законом.
Фактів здійснення закупівель не передбачених річним планом державних закупівель, поділу предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведен-ня процедур закупівель, безпідставного обрання Замовником інших процедур з метою уникнення проведення відкритих торгів, проведення процедур закупі-вель без їх затвердження у річному плані закупівель, необґрунтованості та не-доцільності закупівель товарів, робіт і послуг не встановлено.

Перевірка порядку визначення процедур закупівель згідно
з чинним законодавством.

Перевірку даного питання проведено вибірковим способом за 2013 рік.
Протоколами засідання комітету від 04.01.2013 № 1 вирішено провести процедури закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких (дизпаливо – 2127л., А-80 – 31500л., А-95 – 12470л, масло – 100л) очікувана вартість закупівлі – 500000,00 грн., та препаратів лікарських 149 найменувань, очікувана вартість – 300000,00 грн., шляхом застосування процедури відкритих торгів та затвердже-но документацію конкурсних торгів на вищевказану закупівлю.
Подання пропозицій конкурсних торгів затверджено протягом 30 днів у відповідності до п.3 ст.21 Закону.
Зіставленням інформації в протоколі щодо обрання процедури закупівлі (відкритих торгів) з даними річного плану закупівель (із змінами) розбіжностей не встановлено.
Перевіркою правильності прийняття рішення щодо вибору процедури за-купівлі – відкритих торгів порушень ст.12 Закону не встановлено.
Згідно річного плану закупівель визначення предмету закупівлі проведе-но відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг за кодом 23.20.1 (продукти нафтоперероблення, рідкі) та за кодом 24.42.1 (препарати лі-карські).
Перевіркою правильності прийнятого рішення щодо вибору процедури закупівлі та предмета закупівлі, порушень не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про державні закупівлі
в частині прозорості їх здійснення.
Перевірку даного питання проведено вибірковим способом за 2013 рік.
Перевіркою дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині прозорості їх здійснення встановлено, що в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 11.02.2013 № 12(755) опубліковано оголо-шення про проведення відкритих торгів за № 046531 на закупівлю палива дизе-льного, бензину А-80, А-95, згідно якого кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 14.03.2013 до 09.30 год., розкриття тендерних пропозицій 14.03.2013 о 9.45 год. При цьому забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається; додаткова інформація реєстраційний рахунок 35410001001487.
Оголошення про проведення процедури відкритих торгів оприлюднено відповідно до ст. 10 Закону на веб-порталі www.tenter.me.gov.ua.
Оголошення про результати проведених торгів опубліковані в «Віснику державних закупівель» від 18.04.2013 № 112702, та розміщено на веб-порталі Міністерства економіки України www.tenter.me.gov.ua, у строки встановленні чинним законодавством.
Перевіркою повноти та правильності відображення в оголошеннях необ-хідної інформації встановлено, що оголошення про проведення та про резуль-тати процедури відкритих торгів складені відповідно до Наказу № 922 та відпо-відають вимогам ст. 21 Закону.

Перевірка відповідності документації конкурсних торгів
вимогам законодавства.
Перевірку даного питання проведено суцільним способом.
Документація конкурсних торгів на закупівлю продуктів нафтоперероб-лення, рідких розроблена відповідно до вимог ст. 22 Закону.
Документація конкурсних торгів оприлюднена відповідно до ст. 10 Зако-ну на веб-порталі www.tenter.me.gov.ua, чим дотримано п.1 ст. 22 Закону щодо безоплатного отримання кожною фізичною/юридичною особою документації конкурсних торгів.
Перевіркою відповідності документації конкурсних торгів вимогам зако-нодавства в частині повноти та правильності відображення інформації, перед-баченої при складанні документації конкурсних торгів (наявність всіх розділів, визначених законодавством) порушень не встановлено.

Перевірка відповідності конкурсних пропозицій (цінових пропозицій) вимо-гам документації конкурсних торгів та законодавству
Перевіркою встановлено, що пропозиції конкурсних торгів подано 3 учас-никами, що оформлено протоколом про розкриття конкурсних торгів від 14.03.2013 б/н, а саме:
– ТОВ «Карт-Ойл ЛТД» (ЄДРПОУ 37414833), адреса: 04071, м. Київ, вул. Спаська 5 – ціна пропозиції – 427119,98 грн. з ПДВ;
– ТОВ «КЛО-Карта» (ЄДРПОУ 36291384), адреса: Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Господарська, 1-в, ціна пропозиції – 500137,78 грн. з ПДВ.
– ТОВ виробничо – торгівельна фірма «Авіас» (ЄДРПОУ 32560942), ад-реса: м. Київ проспект Перемоги 49/2, ціна пропозиції – 491000,76 грн. з ПДВ.
Перевіркою терміну дії пропозицій учасників встановлено, що термін дії пропозицій учасників відповідає терміну визначеному документацією конкурс-них торгів.

Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів, визначення переможця, акцепту пропозицій конкурсних торгів.
Перевірку даного питання проведено суцільним способом.
Перевіркою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 21.03.2013 б/н, встановлено, що протокол відповідає формі, затвердженій Нака-зом № 922.
За результатами розгляду конкурсних пропозицій учасників до оцінки допущено 3 учасники, а саме: ТОВ «Карт-Ойл ЛТД», ТОВ «КЛО–Карта», ТОВ виробничо-торгівельна фірма «Авіас».
Згідно протоколу, оцінка пропозицій здійснювалась на основі цінових пропозицій за критерієм «Ціна».
Порівнянням критеріїв та методики оцінки, встановленими документаці-єю конкурсних торгів, з даними протоколу оцінки, за яким визначено перемож-ця торгів, розбіжностей не встановлено.
За результатами проведеної оцінки пропозицій конкурсних торгів пере-можцем визначено ТОВ «Карт-Ойл ЛТД», яке визначено найбільш економічно вигідним щодо наданих цінових пропозицій та критерієм оцінки.
За результатами оцінки конкурсних пропозицій переможцю ТОВ «Карт-Ойл ЛТД», надіслано повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів 25.03.2013 року з порушенням вимог п. 2 ст.31 Закону 2289 тобто, не протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця (22.03.2013).
Повідомлення про акцепт складено відповідно до форми, затвердженої Наказом № 922 та оприлюднено у «Віснику державних закупівель» та на веб-порталі www.tenter.me.gov.ua 04.03.2011 № 11522.
Звіт про результати процедури закупівлі від 19.04.2013 року складений у відповідності до вимог вище зазначеного наказу.

Перевірка процедури укладання договору на закупівлю товарів, робіт і послуг на предмет дотримання законодавства та відповідності умов укладеного договору вимогам документації конкурсних торгів та умовам пропозиції конкурсних торгів.
За результатами проведених торгів Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ в особі головного лікаря Якименка В.Г. з ТОВ «КАРТ–ОЙЛ ЛТД» укладено договір від 10.04.2013 № 33 купівлі продажу продуктів нафтопереробки рідких. Ціна договору становить 427119,98 грн., ціна за одиницю відповідає пропозиції кон-курсних торгів, який набрав сили з моменту його підписання і діятиме до 31.12.2013, в частині відпуску Товару через АЗС до повного їх виконання.
Перевіркою відповідності визначеним в договорі основним умовам та тим, що викладені в технічних та інших вимогах Замовника, а також акцептованої пропозиції конкурсних торгів порушень не встановлено.
Перевіркою виконання умов договору встановлено, що згідно п. 4 розра-хунки за товар здійснюються шляхом оплати Покупцем вартості поставленого товару, визначеної в рахунку-фактурі та видатковій накладній на поточний ра-хунок продавця. Постачання товару здійснюється цілодобово по талонам Про-давця.
Ревізією повноти та своєчасності проведення розрахунків згідно договору встановлено, що станом на 01.08.2013 року отримано товару на суму 128174,81 грн. згідно кошторисних призначень по ціні, визначеній у договорі.
Висновок: проведеною перевіркою конкурсних торгів на закупівлю проду-ктів нафтоперероблення рідких порушень, що мають грошовий еквівалент не встановлено.

7. Взяття на облік зобов’язань, у тому числі фінансових. Стан розрахунко-вої дисципліни та виконання господарських угод.
Ревізію стану розрахункової дисципліни та виконання господарських угод проведено вибірковим способом за 2012 рік, січень-липень 2013.
Відповідальною особою за ведення розрахункових операцій з дебіторами та кредиторами в періоді, що ревізувався, була до 02.09.2012 заступник голо-вного бухгалтера Малікова Л.М., з 03.09.2012 заступник головного бухгалтера Луценко Л.Б.
Облік операцій по розрахунках з дебіторами і кредиторами в установі ве-деться на субрахунку 364 “Розрахунки з іншими дебіторами“ та на субрахунку 675 “Розрахунки з іншими кредиторами” у меморіальному ордері № 6 “Нако-пичувана відомість за розрахунками з іншими кредиторами”.
Ревізією стану розрахункової дисципліни, зокрема дебіторської і креди-торської заборгованості встановлено, що розрахунки з постачальниками прово-дяться відповідно до укладених договорів. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до Інструкції про форми меморіальних ордерів бю-джетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68.
При ревізії дотримання норм законодавства при здійсненні розрахункових і кредитних операцій встановлено, що всі господарські відносини Установи з постачальниками товарів, робіт та послуг оформляються угодами. Укладені угоди реєструються в книзі обліку пристосованої форми, а не в Книзі обліку асигнувань і прийнятих зобов’язань, форма та порядок ведення якої затверджені наказом Державного казначейства України від 09.08.04 № 136.
Ревізією обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості встановле-но, що відповідно до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (фор-ма № 7м) станом на 01.01.2011 року за загальним фондом кошторису дебітор-ська заборгованість не рахувалась. Кредиторська заборгованість по КФКВ 080101 «Лікарні» рахувалась на загальну суму 526530,30 грн., з якої за КЕКВ 1111 «Заробітна плата» – 473652,50 грн., за КЕКВ 1120 „Нарахування на заробі-тну плату” – 52877,80 гривень.
Станом на 01.01.2011 року згідно даних Звіту про заборгованість за бю-джетними коштами (форма № 7м) за спеціальним фондом кошторису дебітор-ська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1135 „Інші видатки” становила 9703,20 гривень.
Відповідно до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 01.01.2012 року за загальним фондом кошторису дебіторська заборгованість не рахувалась. Кредиторська заборгованість за зареєстрованими фінансовими зобов’язаннями рахувалась на загальну суму 10458,74 грн., з якої по КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та обмундирування» – 6877,60 грн. (2 кредитори), за КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)” – 3581,14 гри-вень (3 кредитори), з них по КФКВ 080101 «Лікарні» – 2515,68 грн., по КФКВ 080300 «Поліклініки і амбулаторії» – 1065,46 гривень.
Станом на 01.01.2012 року згідно даних Звіту про заборгованість за бю-джетними коштами (форма № 7м) за спеціальним фондом кошторису дебітор-ська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість рахувалась на зага-льну суму 14777,77 грн., з якої по КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та обмундирування» – 4714,92 грн. (2 кредитори), по КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)” – 120,00 грн. (1 кредитор), за КЕКВ 1135 „Інші видатки” – 9942,85 гривень, з них по КФКВ 080101 «Лікарні» – 5575,18 грн., по КФКВ 080500 «Стоматологічні поліклініки» – 4367,67 гри-вень.
Станом на 01.01.2013 відповідно до Звіту про заборгованість за бюджет-ними коштами (форма № 7м) за загальним фондом кошторису дебіторська за-боргованість не рахувалась. Кредиторська заборгованість рахувалась на загаль-ну суму 60387,59 грн. (9 кредиторів), з якої по КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» – 56953,18 грн. (6 кредиторів), за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 3434,41 гривень (3 кредитори).
Станом на 01.01.2013 року згідно даних Звіту про заборгованість за бю-джетними коштами (форма № 7м) за спеціальним фондом кошторису дебітор-ська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість рахувалась за КЕКВ 1135 „Інші видатки” на загальну суму 11525,84 гривень, з неї по КФКВ 080101 «Лікарні» – 7312,30 грн., по КФКВ 080500 «Загальні і спеціалізовані стоматоло-гічні поліклініки» – 4213,54 гривень.
Станом на 01.08.2013 відповідно до Звіту про заборгованість за бюджет-ними коштами (форма № 7м) за загальним фондом кошторису дебіторська за-боргованість не рахувалась. Кредиторська заборгованість по КФКВ 080101 «Лікарні» рахувалась на загальну суму 316822,55 грн. (12 кредиторів), з якої за КЕКВ 2111 – 31246,46 грн., КЕКВ 2120 – 194322,80 грн., КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” – 21896,32 грн. (1 кредитор), КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” – 20602,09 грн. (1 кредитор), КЕКВ 2230 „Продукти харчування” – 11025,00 грн. (2 кредитори), КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” – 33024,17 грн. (3 кредитори), КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і до-помог» – 4705,71 гривень. (Копії Звітів про заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду, Довідки розрахунків з дебіто-рами і кредиторами в Додатках 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ).
Ревізію достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості згідно даних бухгалтерського обліку проведено шляхом співставлення первинних до-кументів (договорів, рахунків – фактур, накладних, актів виконаних робіт, на-даних послуг, платіжних доручень, казначейських виписок) з даними меморіа-льних ордерів № 2 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загально-го фонду в органах державного казначейства України (установах банків)”, № 6 „Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами”, книги „Журнал-головна”, форм фінансової звітності № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” по загальному та спеціальному фондах та форм звітнос-ті № 1 “Баланс”.

Ревізією встановлено, що фактична заборгованість, яка підтверджується первинними документами підприємств, які надавали комунальні та інші послу-ги та казначейськими виписками Лікарні, на звітні дати в основному в повному обсязі відображається в обліку Лікарні (книги «Журнал-головна» в меморіальному ордері № 6 та «Журнал-головній» в оборотах по Д-т. та К-т. субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», але в окремих періодах форм звітності дебіторська заборгованість взагалі не відображається, а креди-торська заборгованість відображається, але не в повному обсязі, чим не дотри-мано вимоги п.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгал-терському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 та пп.1, 3 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-ХІV.

Так, з метою з’ясування реальності заборгованості та документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків в ході ревізії про-ведено 3 зустрічні звірки з підприємствами – надавачами послуг.
Відповідно до даних зустрічної звірки проведеної в Переяслав-Хмельницькій філії по експлуатації газового господарства Публічного акціоне-рного товариства по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» встановлено, що згідно даних обліку останнього, кредиторська заборгованість по наданим послугам з постачання природного газу перед Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ станом на 01.01.2013 року рахується в сумі – 60459,04 гривень, за даними облі-ку Переяслав-Хмельницької ЦРЛ дебіторська або кредиторська заборгованість по розрахунках з Переяслав-Хмельницькою ФЕГГ відсутня, тобто бухгалтерією лікарні занижено в обліку дебіторську заборгованість на суму – 60459,04 гри-вень.
Станом на 01.08.2013 року згідно обліку Переяслав-Хмельницької філії по експлуатації газового господарства Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» дебіторська або кредиторська за-боргованість перед Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ відсутня, згідно даних об-ліку Переяслав-Хмельницької ЦРЛ заборгованість на вказану звітну дату від-сутня. (Довідка зустрічної звірки з Переяслав-Хмельницькою ФЕГГ в Додатку 70 ).

Відповідно до даних зустрічної звірки проведеної в КП «Переяслав-Хмельницьке ВУКГ» встановлено, що згідно даних обліку дебіторська заборго-ваність по наданим послугам з водопостачання та водовідведення перед Пере-яслав-Хмельницькою ЦРЛ станом на 01.01.2011 року становила 1042354,52 гривень, станом на 01.01.2012 року дебіторська заборгованість становила 1042918,58 гривень, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2013 року ста-новила – 1014785,23 гривень. За даними бухгалтерського обліку Підприємства, згідно акта ревізії фінансово-господарської діяльності, проведеної Баришівсь-кою об’єднаною державною фінансовою інспекцією, в квітні 2013 року списа-но дебіторську заборгованість Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні за надані послуги з водопостачання та водовідведення в загальній сумі 955255,69 гривень. Дебіторська заборгованість Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні за надані послуги з водопостачання та водовідве-дення станом на 01.08.2013 року становила – 81425,86 гривень, в тому числі 21896,32 грн. за надані послуги в липні 2013 року, що відповідає даним бухгал-терського обліку Установи.

В ході зустрічної звірки начальнику Комунального підприємства Пере-яслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства направ-лено вимогу від 17.09.2013 про надання первинних бухгалтерських документів, які підтверджують утворення станом на 01.08.2013, 01.09.2013 дебіторської заборгованості за надані послуги Комунальному закладу «Переяслав-Хмельницька Центральна районна лікарня» з водопостачання, водовідведення на загальну суму 59529,54 гривень із зазначенням дати, місяця, року виникнен-ня дебіторської заборгованості.
З отриманої інформації на вимогу, дебіторська заборгованість в сумі 59529,54 грн. виникла в 2003-2005 роках, копії первинних бухгалтерських до-кументів, які підтверджують утворення даної заборгованості надати немає мо-жливості в зв’язку з тим, що первинні бухгалтерські документи підприємства знищені згідно Акта від 12.01.2011 № 1 по 2007 рік включно. (Довідка зустрі-чної звірки з КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ в Додатку 71 ).

Відповідно до даних зустрічної звірки проведеної в Товаристві з обмеже-ною відповідальністю «Аван ВК» встановлено, що згідно даних обліку Товари-ства дебіторська або кредиторська заборгованість за поставлені металоконстру-кції Переяслав-Хмельницькій ЦРЛ станом на 01.01.2011, на 01.01.2012 року відсутня, станом на 01.01.2013 року за даними обліку Товариства рахується де-біторська заборгованість перед Лікарнею на суму – 4490,00 гривень, за даними обліку Лікарні вказана заборгованість підтверджена кредиторською заборгова-ністю останньої. Станом на 01.08.2013 дебіторська або кредиторська заборго-ваність відсутня. (Довідка зустрічної звірки з ТОВ «Аван ВК» в Додатку 72 ).
Отже, в недотримання вимог п.1 ст. 3 Закону України „Про бухгалтерсь-кий облік та фінансову звітність в Україні” та п.1.2 Порядку складання фінан-сової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних ко-штів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, у формі звітності № 7м „Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” Переяслав-Хмельницької ЦРЛ за загальним фондом кошторису станом на 01.01.2013 року занижено дебіторську заборгованість на суму – 60459,04 грн., а саме за КЕКВ 1164 на суму – 60459,04 гривень.
Порушення допущено головним лікарем Якименком В.Г., головним бухгалтером Маліковою Л.М., яка не відобразила в повному обсязі в звіт-ності дебіторську заборгованість станом на 01.01.2013 року, а також заступ-ником головного бухгалтера Луценко Л.Б., якою не відображено в обліку та зві-тності дебіторську заборгованість станом на 01.01.2013 року, так як п.3. п. 7 ст.8, п.8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV передбачено, що головний бухгалтер здій-снює контроль за дотриманням єдиних методологічних засад ведення бухгал-терського обліку, організовує контроль за відображенням на рахунках бухгал-терського обліку всіх господарських операцій та відповідальність за недостові-рність даних, відображених в регістрах бухгалтерського обліку несуть особи, які склали та підписали дані документи, а керівник несе відповідальність за ор-ганізацію бухгалтерського обліку установи та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій.
В своєму поясненні головний бухгалтер Малікова Л.М. зазначає, що за-боргованість в звітності відображалась в межах взятих зобов’язань по кош-торису. З пояснення заступника головного бухгалтера Луценко Л.Б. «заборго-ваність в звітності на 01.01.2013 відображалась в межах взятих зобов’язань по кошторису». ( Питання, Пояснення Малікової Л.М., Луценко Л.Б. в Додат-ках 73, 74 ).

Ревізією дотримання строків та порядку проведення інвентаризації роз-рахунків встановлено, в порушення п.1.4, 1.5 „Інструкції з інвентаризації мате-ріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ”, затвердженої наказом Головного управління державного казначейства України від 30.10.98. № 90, інвентаризація розрахунків у періоді, що підлягав ревізії, в лікарні не проводилась, не дивлячись на те, що протягом перевіреного періоду головним лікарем Лікарні видавались накази на проведення інвентаризації розрахунків.
В своєму поясненні головний бухгалтер Малікова Л.М. зазначила, що «інвентаризація розрахунків з дебіторами і кредиторами не проводилась тому, що проводились звірки взаєморозрахунків, які оформлялись відповідними акта-ми». (Питання, Пояснення Малікової Л.М. в Додатку 75 ).

Ревізією наявності простроченої дебіторської та кредиторської заборгова-ності (термін позовної давності якої минув) встановлено, що згідно даних бух-галтерського обліку прострочена заборгованість відсутня.
Ревізію ведення приватних міжміських розмов із службових телефонів проведено вибірковим способом за 2011, 2012 роки та січень-липень 2013 року.

В ході ревізії встановлено, що розрахунки за телефонні розмови прово-дяться на підставі укладених договорів між Лікарнею та ПАТ „Укртелеком”.

До ревізії надано журнали реєстрації міжміських дзвінків по номерах те-лефонів, які мають вихід на міжміську телефонну мережу.

Вибірковою ревізією наявності випадків ведення приватних міжміських розмов із службових телефонів встановлено, що в порушення вимог п. 22, 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, за 2011, 2012 роки та січень-липень 2013 року проведено телефонних розмов неслужбового характеру на загальну суму 817,81 гривень, які станом на момент проведення ревізії не відшкодовані.

Вищевказане порушення тривало на момент проведення ревізії та призве-ло до покриття витрат фізичних осіб за рахунок коштів загального фонду на за-гальну суму 817,81 гривень. (Розрахунок у Додатку 76 а ).
Вказане порушення допущене заступником головного бухгалтера Малі-ковою Л.М. до 02.09.2012 та заступником головного бухгалтера Луценко Л.Б. з 03.09.2013, на яких згідно посадової інструкції покладено контроль за повно-тою і достовірністю проведення розрахунків з надавачами послуг.

З пояснення заступника головного бухгалтера Луценко Л.Б. «порушення допущене в зв’язку з несвоєчасним опрацюванням розшифровок до телефонних розмов». (Питання, Пояснення Луценко Л.Б. у Додатку 76 ).
В ході проведення ревізії порушення відшкодоване на суму 817,81 гри-вень, шляхом внесення коштів в касу установи по прибуткових касових ордерах № 318, 319 від 20.08.13, № 321 від 21.08.13, № 322 від 22.08.13, № 325 від 22.08.13, № 389 від 30.09.13. (Копії прибуткових касових ордерів у Додатку 77).

В ході проведення ревізії з метою підтвердження виду, обсягу і якості опе-рацій та розрахунків, що здійснювалися між суб’єктами господарювання та Ко-мунальним закладом Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня було направлено наступні запити:

– Листом від 13.09.2013 № 10-16/1509 ПрАТ «Альба України» (розрахунки за отримані препарати лікарські). На момент завершення ревізії відповідь не отримано. (Лист – запит у Додатку 78 );
– Листом від 13.09.2013 № 10-16/1510 ПП «Соснова» (розрахунки за отри-мані продукти харчування). З отриманої від 24.09.2013 № б/н відповіді встанов-лено, що протягом періоду з 01.10.2010 по 31.07.2013 було відпущено продук-тів харчування на загальну суму 192068,00 грн., розрахунки за які проведено в повному обсязі. Дебіторська або кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013, 01.08.2013 відсутня. Розбіжностей не вста-новлено. (Лист – запит та лист – відповідь у Додатку 79 );

– Листом від 13.09.2013 № 10-16/1511 КОФ ПАТ «Укртелеком» (розрахун-ки за телекомунікаційні послуги, доступ до мережі інтернет). З отриманої від-повіді встановлено, що станом на 01.01.2011 за даними ПАТ «Укртелеком» ра-хується дебіторська заборгованість в сумі 2017,86 гривень; станом на 01.01.2012 рахується дебіторська заборгованість в сумі 7486,44 гривень; ста-ном на 01.01.2013 рахується дебіторська заборгованість в сумі 7755,91 гривень; станом на 01.08.2013 рахується дебіторська заборгованість за липень 2013 в су-мі 4159,92 гривень. Розбіжностей не встановлено. (Лист – запит та лист – відповідь у Додатку 80 );

– Листом від 13.09.2013 № 10-16/1512 Переяслав-Хмельницькому РП ПАТ «АЕС Київобленерго» (розрахунки за поставлену електричну енергію). З отри-маної від 30.09.2013 № 329 відповіді встановлено, що станом на 01.08.2013 ра-хується дебіторська заборгованість в сумі 20602,09 гривень. За даними бухгал-терського обліку КЗ Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня дебі-торська або кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013 відсутня. Станом на 01.08.2013 рахується кредиторська заборгова-ність в сумі 20602,09 гривень. Розбіжностей не встановлено. (Лист – запит та лист – відповідь у Додатку 81 );

– Листом від 13.09.2013 № 10-16/1513 ТОВ «Пральний комплекс» (розра-хунки за комплексне обслуговування по пранню та хімічному очищенню виро-бів). З отриманої від 25.09.2013 № 1479 відповіді встановлено, станом на 01.01.2011 за даними ТОВ «Пральний комплекс» заборгованість відсутня; ста-ном на 01.01.2012 рахується дебіторська заборгованість в сумі 11893,74 гри-вень; станом на 01.01.2013 рахується дебіторська заборгованість в сумі 48145,70 гривень; станом на 01.08.2013 рахується дебіторська заборгованість в сумі 28785,93 гривень. Розбіжностей не встановлено. (Лист – запит та лист – відповідь у Додатку 82 ).

Висновок: ревізією стану розрахункової дисципліни встановлено пору-шення щодо не відображення в фінансовій звітності дебіторської заборгова-ності за загальним фондом кошторису станом на 01.01.2013 року на суму 60459,04 грн., здійснення телефонних розмов неслужбового характеру на суму 817,81 гривень, яке в ході ревізії відшкодовано.

7.1 Розрахунки з орендарями приміщень

Ревізію повноти та своєчасності надходження коштів за надання приміщень в оренду проведено суцільним способом за ревізійний період з 01.01.2011 по 01.08.2013 років.

До ревізії надано договори оренди, що діяли в ревізійному періоді:
– Договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна від 27.05.2011 року № 1, укладений з ТОВ «Астеліт» для розміщення телекомуні-каційного та іншого обладнання частини димової металевої труби котельні та прилеглої до неї території площею 8,0 м. кв. з експертною оцінкою в сумі 101700,00 грн., орендною платою за перший місяць 2542,50 грн. розрахунок якої проведений згідно Методики № 786 з терміном сплати до 15 числа місяця за який здійснюється платіж. Термін дії договору до 27.05.2013 року. Догово-ром оренди № К12151 від 28.05.2013 надане майно ТОВ «Астеліт» для розмі-щення телекомунікаційного та іншого обладнання частини димової металевої труби котельні та прилеглої до неї території площею 8,0 м. кв. з розміром оре-ндної плати в сумі 3383,22 гривень. Орендна плата щомісяця коригується на ін-декс інфляції. Термін дії Договору становить 2 роки 11 місяців.

Пунктом 11.3 договору передбачено нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення але не більше 10% від суми заборгованості.
– Договір оренди укладений з ТОВ «Био плюс» від 13.08.2010 № 9 час-тину приміщення поліклініки площею 33,7 м. кв. з метою проведення медичної діяльності, з експертною оцінкою 46800,00 грн., орендною платою за перший місяць 657,80 грн. розрахунок якої проведений згідно Методики № 786 з тер-міном сплати до 15 числа поточного місяця. Термін дії договору до 01.08.2013 року. Договір оренди укладений з ТОВ «Био плюс» від 01.08.2013 № 9 части-ну приміщення поліклініки площею 33,7 м. кв. з метою проведення медичної діяльності, з орендною платою за перший місяць 650,00 грн. Орендна плата щомісяця коригується на індекс інфляції. Термін дії Договору становить 2 роки 11 місяців.
– Договір оренди укладений з ФОП Черняк Д.В. № 9 від 29.10.2012 час-тини вбудованого приміщення лікарні площею 13,1 м. кв. з метою надання ри-туальних послуг, з експертною оцінкою 25470,00 грн., з орендною платою за перший місяць 53,06 грн. розрахунок якої проведений згідно Методики № 786, терміном сплати до 15 числа поточного місяця. Орендна плата щомісяця кори-гується на індекс інфляції. Термін дії Договору становить 2 роки 11 місяців.

– Договір оренди від 05.01.2009 року № 5 з ПП Бравштейн О.В. на орен-ду частини вбудованого приміщення лікарні для проведення роздрібної торгівлі продуктами харчування, площею 18,0 м.кв. з експертною оцінкою 14880,00 грн., орендною платою за перший місяць 99,20 грн. розрахунок якої проведений згідно Методики № 786, з терміном сплати до 15 числа поточного місяця. Оре-ндна плата щомісяця коригується на індекс інфляції. Термін дії Договору ста-новить 1 рік.

Додатками № 5/1 від 05.01.2010 року, № 5/2 від 05.01.2012, № 5/3 від 03.01.2013 до договору продовжено його дію терміном на рік.

– Договір оренди від 05.01.2009 року № 3, укладений з ПП Березова Т.М. площею 10 м. кв. 1-но поверхова цегляна будівля для розміщення перука-рні, з орендною платою 30,42 грн. розрахунок якої проведений згідно Методи-ки № 786, з терміном сплати до 15 числа поточного місяця. Експертна оцінка становить 7300,00 грн. Орендна плата щомісяця коригується на індекс інфля-ції. Термін дії Договору становить 1 рік.

Додатками № 3/1 від 05.01.2010 року, № 3/2 від 05.01.2011, № 3/3 від 29.12.2011, № 3/4 від 02.01.2013 до договору продовжено його дію терміном на рік.

– Договір оренди від 15.03.2013 року № 12 з КП КОР «Лілея» площею 19,7 м. кв. частину вбудованого приміщення рай лікарні з метою надання риту-альних послуг, експертною оцінкою 47875,00 грн. з орендною платою за мі-сяць 119,93 грн. розрахунок якої проведений згідно Методики № 786, з термі-ном сплати до 15 числа поточного місяця. Орендна плата щомісяця коригуєть-ся на індекс інфляції. Термін дії Договору становить 2 роки 11 місяців.

– Договір оренди від 05.01.2009 року № 4, укладений з громадянином Коляденко І.В. площею 24 м. кв. 1-но поверхова цегляна будівля гаражу для паркування легкового автомобіля, з орендною платою 41,25 грн. розрахунок якої проведений згідно Методики № 786, з терміном сплати до 15 числа поточ-ного місяця. Експертна оцінка становить 3300,00 грн. Орендна плата щомісяця коригується на індекс інфляції. Термін дії Договору становить 1 рік.
Додатками № 4/1 від 05.01.2010 року, № 4/2 від 05.01.2012, № 4/3 від 05.01.2013, № 3/4 від 02.01.2013 до договору продовжено його дію терміном на рік.

– Договір оренди від 05.01.2009 № 1 з ВКФ «Медико ЛТД», площею 27 м. кв. на 1-му поверсі поліклініки для роздрібної торгівлі лікарськими засобами, експертною вартістю 18600,00 грн., орендною платою за місяць 124,00 грн. роз-рахунок якої проведений згідно Методики № 786, з терміном сплати до 15 чис-ла поточного місяця. Орендна плата щомісяця коригується на індекс інфляції. Термін дії Договору становить 1 рік.
Додатками № 1/1 від 05.01.2010 року, № 1/2 від 05.01.2011, № 1/3 від 28.12.2011, № 1/4 від 02.01.2013 до договору продовжено його дію терміном на рік.

– Договір оренди від 05.01.2009 № 6 з ТОВ «Фірма Зір» площею 34,0 м. кв. на 3-му поверсі поліклініки (надання медичної допомоги) з експертною оці-нкою 49600,00 грн., орендною платою за 1-й місяць 826,67 грн., розрахунок якої проведений згідно Методики № 786, з терміном сплати до 15 числа поточ-ного місяця. Орендна плата щомісяця коригується на індекс інфляції. Термін дії Договору становить 1 рік.
Додатками № 6/1 від 05.01.2010 року, № 6/2 від 05.01.2011, № 6/3 від 01.01.2012, № 6/4 від 02.01.2013 до договору продовжено його дію терміном на рік.

– Договір оренди від 01.09.2011 № 7 з Відділом освіти Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації площею 279 м. кв., для розміщення відділу освіти Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації, на умовах без-коштовної оплати. Термін дії Договору становить 10 років до 01.10.2021.

– Договір оренди від 02.01.2013 № 11 з КЗ КОР «Київський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» площею 510 м. кв. (фактично зайнята площа 372 м.кв.) частини приміщення терапевтичного корпусу, з орендною платою 1,00 грн. в рік. Термін дії договору до 31.12.2013.

В ході ревізії вибірково проведено контрольні обміри орендованих приміщень, в результаті яких між орендованою площею згідно договору та фактичною площею орендованих приміщень, згідно контрольних обмірів, розбіжностей не встановлено. (Акти контрольних обмірів в Додатку 83 ).

Ревізією дотримання законодавства при визначенні розміру орендної плати за користування нежитловими приміщеннями вище зазначених договорів вста-новлено, що на підставі Закону України «Про оренду державного та комуналь-ного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” та п.20 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” механізм нарахування орендної плати за користування майном визначено «По-рядком надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району», затвердженого Рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради від 26.08.2011 року № 126-6-УІ, додатком 2 до якого визначено розміри орендних ставок за використання окремо індивідуаль-но визначеного нерухомого майна та затверджено Порядок проведення конкур-су на право укладання договору оренди. Дане Рішення та Порядок направлені Лікарні 12.09.2011 року. (Копія Рішення, Порядку надання в оренду майна спі-льної власності територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району у Додатку 84 ).

Згідно п. 8 Порядку розрахунок орендної плати та строки її сплати визна-чаються у Договорі оренди. Орендна плата зараховується на рахунок орендода-вця в повному обсязі. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання при-будинкових територій та інші не входять до складу орендної плати та сплачу-ються орендарем окремо відповідно до Договорів про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю. Розрахунок вартості утримання майна спільної власності територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району здійс-нюється балансоутримувачем.

Ревізією дотримання вимог п.2 ст.19 Закону України «Про оренду держа-вного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269, в частині розподілу оре-ндної плати між місцевим бюджетом та балансоутримувачем встановлено, що згідно п.9 Порядку надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району орендодавець нерухомого майна перераховує 50 відсотків від отриманих надходжень орендної плати до бюдже-ту району, інші 50 відсотків орендної плати спрямовуються на забезпечення ді-яльності орендодавця. Зміна порядку використання плати за оренду майна здій-снюється за рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради. Пільги щодо перерахування частини орендної плати до бюджету Переяслав-Хмельницького району надаються не більше ніж на один бюджетний рік.
Рішень Переяслав-Хмельницької районної ради щодо надання пільг Установі на перерахування частини орендної плати до бюджету Переяслав-Хмельницького району в ході ревізії не надано.

Згідно наданих до ревізії бухгалтерських документів у ревізійному пері-оді надійшло плати за оренду комунального майна, відповідно до вище зазна-чених договорів, в сумі 188662,81 грн. в т. ч. за 2011 рік – 60405,15 грн. (з ве-ресня по грудень 2011 – 21870,64 грн.), 2012 рік 69480,40 грн., січень – липень 2013 року – 58777,26 гривень.
Перевіркою дотримання Лікарнею вимог п. 9.1 Порядку в частині перера-хування 50 відсотків від отриманих надходжень орендної плати до бюджету ра-йону, встановлено, що протягом періоду з 01.01.2011 по 01.08.2013 отримано коштів орендної плати від Орендарів приміщень на загальну суму 150128,30 гривень, з яких 75064,15 гривень (за вересень-грудень 2011 – 10935,32 грн., за 2012 рік – 34740,20 грн., за січень – серпень 2013 – 29388,63 грн.), тобто 50 від-сотків своєчасно не перераховані до бюджету району, чим порушено вимоги п. 9.1 Порядку надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району», затвердженого Рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради від 26.08.2011 року № 126-6-УІ.

Таким чином, порушення щодо не перерахування Лікарнею 50 відсотків від отриманих надходжень орендної плати за період з 01.09.2011 по 01.08.2013 року призвело до недоотримання доходів районним бюджетом в загальній сумі 75064,15 гривень, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) районному бю-джету на вищевказану суму. Порушення тривало на момент проведення ревізії.

Порушення допущене головним лікарем Якименком В.Г., бувшим голо-вним бухгалтером Бак Р.В. та з вересня 2012 року головним бухгалтером Малі-ковою Л.М.
На момент завершення ревізії пояснення з вказаного порушення не нада-но. (Питання у Додатку 85, 86 ).
Слід зазначити, що Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ укладено Договір оренди б/н з орендонаймачем Переяслав-Хмельницьким районним товариством Червоного Хреста України в особі голови Боровик О.Г. Предметом договору є строкове платне користування комунальним майном площею 29,2 м.кв., з неза-лежною оцінкою 47311,00 гривень та з визначеною орендною платою 118,28 грн. в місяць. (Копія договору у Додатку 87 ).

Ревізією дотримання своєчасної сплати орендної плати згідно термінів, визначених у договорі встановлено, що Переяслав-Хмельницьким районним товариством Червоного Хреста України РК ТЧХУ не дотримувалися терміни сплати, визначені договором, тобто протягом 2012 та січня – липня 2013 року фактично орендна плата на рахунок орендодавця не сплачувалась. До того ж, за даними бухгалтерського обліку Лікарні не проводилось нарахування орендної плати, відповідно не виставлялись рахунки Переяслав-Хмельницькому район-ному товариству Червоного Хреста України та дебіторська заборгованість не відображалась у обліку установи. (Розрахунок недоотриманої орендної плати, копія рахунку у Додатку 88 ).
Внаслідок допущеного порушення Лікарнею недоотримано орендної пла-ти від Переяслав-Хмельницького районного товариства Червоного Хреста України, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3130,23 гривень.
Порушення допущене до 02.09.2012 заступником головного бухгалтера Маліковою Л.М., з 03.09.2012 заступником головного бухгалтера Луценко Л.Б., на яких згідно посадової інструкції покладено контроль за веденням розрахун-ків орендної плати.

З пояснення заступника головного бухгалтера Луценко Л.Б. «орендна пла-та не нараховувалась в зв’язку з тим, що Товариство є громадською організа-цією і вважала, що така не повинна сплачувати орендну плату». (Питання, Пояснення Луценко Л.Б. у Додатку 89 ).

Як наслідок, в рядку 040 форми № 4-1м «Звіт про надходження і викорис-тання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними уста-новами» за 2012 рік та січень-липень 2013 занижено загальну суму надходжень за оренду нежитлових приміщень на 3130,23 грн., чим порушено п. 1.2 По-рядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержу-вачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів Укра-їни від 24.01.2012 № 44 та п.1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ.

Висновок: ревізією повноти та своєчасності надходження коштів за надання приміщень в оренду встановлено недоотримання доходів районним бюджетом в сумі 75064,15 гривень, недоотримання та не відображення в об-ліку недоотриманої орендної плати на суму 3130,23 гривень.

7.2 Розрахунки установи за комунальні послуги

Ревізію оплати комунальних послуг проведено вибірковим способом за період 201-2012 років та січня – липня 2013 року.
Ревізією виділення сум асигнувань на оплату комунальних послуг та фа-ктичного їх використання встановлено, що за загальним фондом кошторису до-ходів і видатків асигнування по КФК 080101, 080300, 080500, 080600, 081004 за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” на 2011 рік затвер-джено на суму 3987000,00 грн., профінансовано 3713190,45 грн., касові та фак-тичні видатки становлять 3713190,45 гривень. (КЕКВ 1162 – 322448,53 грн., КЕКВ 1163 – 772904,75 грн., КЕКВ 1164 – 2555349,96 грн., КЕКВ 1165 – 62487,21 грн.). Затверджено асигнувань на відповідний період за коштами спеціального фонду в сумі 258000,00 гривень. Касові та фактичні видатки ста-новлять 15893,05 гривень.

На 2012 рік за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” за загальним фондом кошторису доходів і видатків затверджено асигнувань на суму 5176000,00 грн., профінансовано 4111127,10 грн. Касові та фактичні ви-датки відповідають отриманому фінансуванню. (КЕКВ 1161 – 5800,23 грн., КЕКВ 1162 – 334428,76 грн., КЕКВ 1163 – 782409,86 грн., КЕКВ 1164 – 2914736,02 грн., КЕКВ 1165 – 73752,23 грн.). Затверджено асигнувань на від-повідний період за коштами спеціального фонду в сумі 36000,00 гривень. Касо-ві та фактичні видатки становлять 8317,94 гривень.
На 1 півріччя 2013 року за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” за загальним фондом кошторису доходів і видатків затверджено асигнувань на суму 2264100,00 грн., профінансовано 2103446,96 грн. Касові та фактичні видатки складають 2078620,44 гривень. (КЕКВ 2272 – 98401,30 грн., КЕКВ 2273 – 353947,65 грн., КЕКВ 2274 – 1626271,49 грн.). Затверджено асигнувань на відповідний період за коштами спеціального фонду в сумі 25000,00 гривень. Касові та фактичні видатки становлять 20000,00 гривень.

У періоді, що ревізувався Лікарня здійснювала плату за користування ко-мунальними послугами і споживання електроенергії на підставі договорів із підприємствами постачальниками відповідних послуг і виставлених рахунків-фактур та актів наданих послуг. Оплата за спожиту теплоенергію і за користу-вання послугами водопостачання та водовідведення проводилась відповідно до тарифів, затверджених відповідними розпорядженнями Переяслав-Хмельницької міської ради. Оплата за спожиту електроенергію здійснювалась відповідно до тарифів, затверджених ПАТ „АЕС Київобленерго”. Оплата за спожитий природний газ здійснювалась відповідно до тарифів, затверджених Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Київо-блгаз».

Ревізією дотримання чинних норм і нормативів, цін та тарифів на кому-нальні послуги, порушень не виявлено.
Розбіжностей між фактичними показниками електролічильників та лічи-льників використаного природного газу щодо обсягу спожитих електроенергії, природного газу та обліковими даними, не встановлено. (Показники енергоносі-їв у Додатку 90 ).

В ході ревізії з питань дотримання законодавства при проведенні оренда-рями розрахунків з Лікарнею за спожиті ними комунальні послуги встановле-но, що Переяслав-Хмельницьким районним товариством Червоного Хреста України не проводилось відшкодування спожитих комунальних послуг за природний газ, постачання електроенергії, водопостачання та водовідведення за 2012 рік та січень – липень 2013 року протягом дії Договору оренди, як зазна-чено у розділі акта «Повнота та своєчасність надходження коштів за надання приміщень в оренду». Самостійно орендарем договори з постачальниками ко-мунальних послуг не укладались, перерахунок комунальних послуг з ураху-ванням спожитих орендарем зазначених послуг Лікарнею в перевіреному пері-оді не проводився.

В ході ревізії Лікарнею укладено договір з Переяслав-Хмельницьким ра-йонним товариством Червоного Хреста України на відшкодування комуналь-них послуг та виставлено рахунки, щодо відшкодування використаних комуна-льних послуг на суму 7997,53 грн., в тому числі: за природний газ в сумі 6592,52 грн., за електроенергію в сумі 699,20 грн., водопостачання та водовід-ведення на суму 702,81 гривень. (Копія Договору в Додатку 91 ).

Всього спожито комунальних послуг з використання природного газу, во-допостачання та водовідведення та постачання електроенергії зазначеним орен-дарем у 2012 році та за січень – липень 2013 року на загальну суму 7994,53 грн., в т. ч. природний газ – 6592,52 грн., водопостачання та водовідведення – 702,81 грн., постачання електроенергії – 699,20 грн. (Розрахунок спожитих орендарем комунальних послуг, копія рахунку у Додатку 92 ).

Слід зазначити, що Установою не виставлялися орендарю рахунки на відшкодування вищезазначених комунальних послуг, чим порушено п.1.5 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996- ХІУ. При цьому, видатки на оплату комунальних послуг, спожитих вказаним орендарем за 2012 рік та за січень – липень 2013 року на суму 7994,53 грн. заплановані та проведені за рахунок коштів загального фонду кошторису, чим порушено п.20 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (із змінами та до-повненнями), оскільки бюджетні кошти використані на проведення видатків не пов’язаних з характером діяльності установи та виконанням бюджетною уста-новою своїх функцій і завдань, та п.3 ст. 51 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ в частині обґрунтованості ліміту споживання вище зазна-чених послуг, що призвело до зайвих виплат бюджетних коштів внаслідок по-криття витрат сторонніх юридичних осіб на загальну суму 7994,53 гривень.

Даний договір оренди укладено головним лікарем Якименком В.Г. та пере-дане у користування приміщення Переяслав-Хмельницькій районній організації Товариства Червоного Хреста.

Зазначеним порушенням завдано Лікарні матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 7994,53 гривень.
На момент завершення ревізії пояснення з вказаного порушення не нада-но. (Питання в Додатку 93 ).
Операції з нарахування комунальних послуг відображено по бухгалтер-ському обліку в меморіальному ордері № 6 „Накопичувальна відомість за роз-рахунками з іншими кредиторами” за дебетом субрахунку 802 «Видатки з міс-цевого бюджету на утримання установи та інші заходи», кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».
Внаслідок допущених порушень у формі 2м “Звіт про використання зага-льного фонду кошторису установи” за 2012 рік та січень-липень 2013 року ка-сові та фактичні видатки за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг” завищено на загальну суму 7994,53 грн., що є порушенням п.1.2 Порядку складання фі-нансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 , п.1 ст. 3 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996- ХІУ.
Відповідно рішення Переяслав-Хмельницької районної ради Київської області „Про створення комунального закладу Переяслав-Хмельницької район-ної ради „Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допо-моги” від 29.11.2012 № 249-20-VІ передбачено, що на базі відокремленої час-тини майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району, представником яких є Переяслав-Хмельницька районна рада, створити комунальний заклад Переяслав-Хмельницької районної ради „Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги”.

Згідно п. 8.6 Статуту комунального закладу Переяслав-Хмельницької ра-йонної ради „Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної до-помоги” фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому поряд-ку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених зако-нодавством України. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну діяльність і подає її органам уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку. (Копія рішення, Статуту у Додатку 94 ).
Ревізією дотримання законодавства при розрахунках за отриманні кому-нальні послуги встановлено, що Лікарнею оплата послуг за водопостачання, за постачання природного газу та постачання електричної енергії здійснюється відповідно приладів обліку та лічильників.

При цьому договір за період з 01.01.2013 по 01.08.2013 року з комуналь-ним закладом Переяслав-Хмельницької районної ради „Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги” про відшкоду-вання комунальних послуг не укладено. Рахунки на відшкодування понесених витрат Лікарнею не виставлялися та в бухгалтерському обліку не відобража-лись.

Слід зазначити, що листом КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна ра-йонна лікарня» від 11.02.2013 року фінансовому управлінню Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації, в зв’язку з відсутністю укладеного дого-вору по газопостачанню за КФКВ 080800 «Центри первинної медико-санітарної допомоги» Лікарня просить перерозподілити бюджетні призначення загально-го фонду по КФКВ 080101 згідно Довідок про зміни до кошторису на 2013 рік. Відповідно до вказаного листа, Довідкою про зміни до плану асигнувань зага-льного фонду бюджету на 2013 рік по КФКВ 080101 «Лікарні» за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» виділено асигнування на оплату природного газу ви-користаного комунальним закладом Переяслав-Хмельницької районної ради „Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги” в за-гальній сумі 300000,00 гривень. (Копії листа, Довідок про зміни до плану асиг-нувань загального фонду бюджету на 2013 рік по КФКВ 080101 у Додатку 95 ).

Ревізією розрахунків за комунальні послуги, надані протягом січня-липня 2013 року встановлено, що в порушення п. 4 ст. 16, п. 27, 33 ст. 116 Бюджетно-го кодексу України № 2456 від 08.07.2010, п. 23, 46, 48 Порядку складання, роз-гляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228, п. 1,5 ст. 9 Закону України № 996-ХІУ від 16.07.99, за рахунок коштів загального фонду кошторису проведено покриття видатків за спожиті комуна-льні послуги за Комунальний заклад Переяслав-Хмельницької районної ради „Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги”, при відсутності дебіторської заборгованості в обліку на загальну суму 41540,05 грн., в тому числі: за електроенергію в сумі 4763,05 грн., водопостачання та во-довідведення на суму 36777,00 гривень. (Розрахунок в Додатку 96 ).
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 41540,05 гривень.
Дане порушення призвело до внесення недостовірних даних у формі «Ба-ланс» р. 180 та формі «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (№ 7м), а саме: заниження дебіторської заборгованості станом на 01.08.2013 на за-гальну суму 41540,05 грн., також у формі «Звіт про виконання загального фон-ду кошторису установи» завищено фактичні видатки за КЕКВ 2272 „Оплата во-допостачання та водовідведення” на суму 36777,00 грн.; за КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” на суму 4763,05 грн., чим порушено п. 1. ст. 3 та п. 8 ст. 9 За-кону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХVI, п. 6 ст. 78, ст. 46-51 Бюджетного кодексу України.

Порушення допущено головним лікарем Якименком В.Г., яким не здійс-нено своєчасне укладання договорів на відшкодування використаних комуна-льних послуг, головним бухгалтером Маліковою Л.М., якою здійснено перера-хування коштів Лікарні за комунальні послуги використані Центром та заступ-ником головного бухгалтера Луценко Л.Б., якою своєчасно не виставлялися ра-хунки на використанні комунальні послуги.

Відповідно пояснення головного лікаря Якименка В.Г. «оплата комуна-льних послуг використаних Центром не здійснювалась в зв’язку з обставинами, які не давали можливість визначитися з площею даного закладу. Рішення на згоду передачі в оренду приміщень отримано 25.07.2013. Договір заключено, рахунки на відшкодування виставлені». (Питання та пояснення Якименка В.Г. в Додатку 97 ).

Відповідно пояснення головного бухгалтера Малікової Л.М. «оплата за комунальні послуги проведена згідно наданих рахунків та актів виконаних ро-біт в яких відсутнє розмежування між Лікарнею та Центром». (Питання та пояснення Малікової Л.М. в Додатку 98 ).

Відповідно пояснення заступника головного бухгалтера Луценко Л.Б. «рахунки не виставлялись у зв’язку з відсутністю вчасно заключених догово-рів». (Питання та пояснення Луценко Л.Б. в Додатку 99 ).

В ході ревізії Лікарнею укладено договір з Комунальним закладом Пере-яслав-Хмельницької районної ради „Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги” на відшкодування комунальних послуг та вистав-лено рахунки, щодо відшкодування використаних комунальних послуг на суму 41540,05 грн., в тому числі: за електроенергію в сумі 36777,00 грн., водопоста-чання та водовідведення на суму 4763,05 гривень. (Копія Договору, рахунку в Додатку 100 ).
Ревізією своєчасності та повноти розрахунків з Лікарнею орендарів за спожиті ними комунальні послуги встановлено, що орендарями: ТОВ фірма «Зір», ВКФ «Медико ЛТД», гр. Коляденко І.В., КП КОР «Лілея», ПП Березова Т.М., ПП Бравштейн О.В., ПП Черняк Д.В., ТОВ «Компанія БіоПлюс», ТОВ «Ас-теліт», Відділом освіти Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації протягом перевіреного періоду проводилось відшкодування спожитих ними комунальних послуг з водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання. Всього за період з 01.01.2011 по 01.08.2013 орендарями відшкодовано 79841,74 грн., в т.ч. з 01.01.11 по 01.01.12 – в сумі 11084,15 грн., з 01.01.12 по 01.01.13 – в сумі 59475,32 грн., за період з 01.01.13 по 01.08.13 – в сумі 9282,27 грн. Кошти надходили на спеціальний рахунок Лікарні та використовувалися на власні потре-би установи.

При цьому, оплата послуг з водопостачання та водовідведення, за спожиту електроенергію та природний газ за період з 01.01.11 по 01.01.12 Лікарнею здійснювалась за рахунок коштів загального фонду кошторису, за рахунок коштів спеціального фонду за цей період сплачено 13343,17 грн.; за період з 01.01.12 по 01.01.13 за рахунок коштів спеціального фонду Лікарнею сплачено за спожиті комунальні послуги лише 8079,94 грн. (кошти за спожиті орендарями послуги в сумі 51395,38 грн. сплачено за рахунок коштів загального фонду); за період з 01.01.13 по 01.08.13 за рахунок коштів спеціального фонду Лікарнею сплачено за спожиті комунальні послуги 20000,00 гривень. Під час складання кошторису на 2012 рік видатки за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” на загальну суму 51395,38 грн. планувались лише за загальним фондом.

Таким чином, в порушення п.20, 23, 43 Порядку складання, розгляду, затвер-дження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвер-дженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228, Лікарнею до кошторису загального фонду включені видатки, не пов’язані з характером діяль-ності установи та не проведено коригування обсягів узятих бюджетних зо-бов’язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зо-бов’язань із спеціального фонду кошторису.

В порушення п.19, 49 Порядку № 228 отримана від орендарів оплата за спожиті ними комунальні послуги використана на інші потреби установи, тоді як розподіл видатків спеціального фонду кошторису повинен здійснюватися за раху-нок відповідних надходжень, запланованих на цю мету, що призвело до незакон-них видатків коштів загального фонду за 2012 рік на загальну суму 51395,38 гривень.

Вказане порушення допущене бувшим економістом Яковенко Н.П., з червня 2012 економістом Вдовиченко Н.І., бувшим головним бухгалтером Бак Р.В. та з вересня 2012 головним бухгалтером Маліковою Л.М.
З пояснення економіста Вдовиченко Н.І. «невнесення змін до спеціального фонду пояснюється недосконалим знанням вимог чинного законодавства з даного питання». (Питання, Пояснення Вдовиченко Н.І. в Додатку 101 ).
В своєму поясненні головний бухгалтер Малікова Л.М. зазначила, що “в 2012 році по спецфонду не повністю планувались видатки за КЕКВ 1160 тому, що це захищені статті по енергоносіях, які повністю планувались за загальним фондом, і фінансування також в першу чергу проводилося по захищених статтях загального фонду. В той же час за рахунок доходів спеціального фонду проводи-лись всі необхідні видатки по незахищених статтях для нормального функціону-вання лікарні і надання належного медичного обслуговування жителям міста та району”. (Питання, пояснення Малікової Л.М. у Додатку 102 ).

Внаслідок допущених порушень у формі 2м “Звіт про використання загально-го фонду кошторису установи” за 2012 рік касові та фактичні видатки за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг” завищено на загальну суму 51395,38 грн., що є порушенням п. 1.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності роз-порядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мі-ністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, та п.1 ст.3 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІУ.
В ході ревізії порушення відшкодовано частково шляхом перерахування коштів за використані комунальні послуги орендарями зі спеціального рахунку установи на загальну суму 4912,41 грн., а саме: за КЕКВ 2272 – 4912,41 гривень. (Копія платіжного доручення у Додатку 103 ).

Інших порушень законодавства щодо повноти відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги ревізією не встановлено.
Висновок: ревізією зазначеного питання виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 49534,58 гривень, незаконних вида-тків коштів загального фонду за 2012 рік на загальну суму 51395,38 гривень, з яких в ході ревізії відшкодовано 4912,41 гривень.

8. Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних активів

Ревізію стану збереження майна, використання оборотних та необоротних активів проведено вибірковим способом за період з 01.01.12 по 01.08.2013 року.
Ревізією стану закріплення необоротних активів та запасів за матеріально-відповідальними особами встановлено, що всі необоротні активи та запаси, що рахуються на обліку, закріплено за матеріально-відповідальними особами, з якими укладено договори про матеріальну відповідальність. Пору-шень з відповідного питання ревізією не встановлено.
В періоді, що підлягав ревізії облік основних засобів здійснювався згідно вимог Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бю-джетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного каз-начейства України від 17.07.2000 № 64 (із змінами) та зареєстрованої в Мініс-терстві юстиції України 31.07.2000 за № 459/4680 (далі – Інструкція № 64).

Аналітичний облік основних засобів ведеться в інвентарних картках облі-ку основних засобів у бюджетних установах форми ОЗ-6. В картках проставле-но інвентарний номер, дату введення в експлуатацію, первісну й відновну вар-тість основного засобу. Відповідно до вимог Інструкції, основним засобам присвоєні восьмизначні інвентарні номери.
Ревізією встановлено, що відповідно даних книги „Журнал-Головна” станом на 01.08.2013 року по рахунку 10 «Основні засоби» залишок основних засобів становив 26823859,00 гривень.

За період з 01.01.2011 по 01.08.2013 року Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ було придбано основних засобів на загальну суму 642787,00 грн., з них:
– за кошти спеціального фонду – 17640,00 грн., в тому числі за 2011 рік – 9940,00 грн., за 2012 рік – 2640,00 грн., за січень-липень 2013 – 5060,00 грн.;
– отримано основних засобів централізовано – 277910,00 грн., в тому числі за 2011 рік – 46356,00 грн., за 2012 рік – 231554,00 грн.;
– отримано як благодійний внесок – 101800,00 грн., в тому числі за 2012 рік – 81985,00 грн., за січень-липень 2013 – 19815,00 грн.;
– за рахунок коштів районного бюджету розвитку на суму 245437,00 грн., в то-му числі в 2011 році – 51805,00 грн., в 2012 році – 193632,00 грн.
В зв’язку з проведенням реорганізації Переяслав-Хмельницької ЦРЛ та створенням Центру первинної медико-санітарної допомоги і екстреної медич-ної допомоги та медицини катастроф, згідно рішення сесії Переяслав-Хмельницької районної ради від 03.04.2012 № 192 та від 23.04.2013 № 297-25-УІ про передачу основних засобів з балансу ЦРЛ, балансова вартість основних засобів по Переяслав-Хмельницькій ЦРЛ зменшена на суму 3524504,00 грн., а саме: (за рахунок переданих основних засобів ЦПМС допомоги на суму – 3119344,00 грн., та переданих екстреній медичній допомозі на суму – 405160,00 гривень).

Ревізією правильності оприбуткування та відображення за даними бухга-лтерського обліку вартості придбаних необоротних активів встановлено, що згідно договору купівлі – продажу № 160/1 від 02.04.2012 року Лікарнею про-ведена оплата за проект електропостачання для здійснення монтажу електроко-тла. В ході перевірки встановлено, що в порушення вимог пп. 1.3, 1.4 ”Інструк-ції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних уста-нов, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 бухгалтерією Лікарні за виготовлення проект електропостачання для здійс-нення монтажу електрокотла, по акту виконаних робіт № 1 від 02.04.2012 року, КФК 080500 „Загальні і спеціальні стоматологічні поліклініки”, КФК 240900 „Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування” перераховано кошти ФОП „Коркач В.С.” відповідно в сумі 3001,21 грн. та 4000,00 грн. і від-несено на видатки установи відповідно по субрахунку 811 “Видатки за кошта-ми, отриманими як плата за послуги” та 813 „Видатки за іншими надходження-ми спеціального фонду” в той час як проект електропостачання повинен облі-ковуватись на рахунку 109 “Інші основні засоби”. Порушення тривало на мо-мент проведення ревізії.

Внаслідок допущеного порушення в рядку 112 форми звітності „Баланс” за 2012 рік занижено вартість основних засобів на загальну суму 7001,21 грн., що є порушенням п.1.2 «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, та п. 1 ст. 3 Закону Украї-ни „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999 № 996-ХІV.

Вищевказане порушення допущено колишнім бухгалтером Лікарні Вдо-виченко Н.І.
Вказане порушення в ході ревізії відшкодоване шляхом оприбуткування основних засобів на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. (Бухгалтер-ська довідка у Додатку 104 ).
Ревізією обліку земельних ділянок встановлено, що в бухгалтерському об-ліку Лікарні на субрахунку 101 «Земельні ділянки» земельна ділянка не раху-ється.

В ході ревізії надано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №154160, який видано Центральній районній лі-карні, відповідно до якого ЦРЛ є постійним користувачем земельної ділянки площею 5,8567га, що знаходиться за адресою м. Переяслав-Хмельницький вул. Б. Хмельницького, 137. (Копія Державного акта у Додатку 105 ).

При цьому вартість зазначеної земельної ділянки в бухгалтерському облі-ку установи не відображена.
З пояснення головного бухгалтера Малікової Л.М., «зазначена земельна ділянка не оприбуткована в зв’язку з тим що не проведена експертна оцінка». (Питання та пояснення в Додатку 106 ).
Ревізією дотримання законодавства при списанні (відчуженні) необорот-них активів та запасів, в т.ч. медичної, комп’ютерної та іншої техніки, встанов-лено, що в установі списання матеріальних цінностей протягом перевіреного періоду проводилось у відповідності до наказу ДКУ від 29.11.10 № 447 „Про затвердження Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних уста-нов” та Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 року № 125, операції зі спи-сання малоцінних та швидкозношуваних предметів проводяться при повній зношеності або використанні на господарські потреби відповідно до їх призна-чення та оформляються актами з підписами всіх членів комісії.

Порушень дотримання законодавства при списанні (відчуженні) необоро-тних активів та запасів не встановлено.
Операції зі списання товарно-матеріальних цінностей відображаються в меморіальних ордерах № 9 “Накопичувальна відомість про вибуття та перемі-щення необоротних активів”, № 10 “Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів”.

Вибірковою ревізією правильності нарахування зносу необоротних активів та відображення в обліку за 2012 рік порушень не встановлено. Нарахування зносу проводилося відповідно до вимог розділу 7 Інструкції № 64 (із змінами та доповненнями).
Ревізією дотримання законодавства при проведенні індексацій, дооцінок та іншого перегляду вартості необоротних активів встановлено, що протягом пе-ріоду, що підлягав ревізії індексація основних засобів не проводилася, оскільки коефіцієнти індексації 2011-2012 років не перевищують 1, чим дотримано ви-моги п. 1.7 Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64
Порушень при проведенні індексацій, дооцінок та іншого перегляду вартості необоротних активів ревізією не встановлено.
Висновок: перевіркою питань даного розділу встановлено заниження ва-ртості основних засобів на загальну суму 7001,21 гривень, яке в ході ревізії усу-нено.

8.1 Правильність використання бюджетних коштів на
харчування хворих

Ревізію з питань правильності та ефективності витрачання бюджетних кош-тів на харчування хворих проведено вибірковим способом за період з 01.10.2010 по 01.05.2011 року.
Кошторисом доходів та видатків з урахуванням змін за КФКВ 080101 «Лікарні» по загальному фонду Лікарні на 2011 рік передбачені асигнування по КЕКВ 1133 “Продукти харчування” в сумі 400000,00 грн. Надійшло коштів в сумі 398903,04 грн., відповідно касові видатки становлять 398903,04 грн., фак-тичні 432127,11 гривень. Перевищення фактичних видатків в сумі 33224,07 грн. над касовими пояснюється наявністю та списанням залишків продуктів ха-рчування на початок року.

Кошторисом доходів та видатків з урахуванням змін за КФКВ 080101 «Лікарні» по спеціальному фонду на 2011 рік передбачені асигнування по КЕКВ 1133 “Продукти харчування” в сумі 39329,81 гривень. Касові видатки становлять в сумі 38329,81гривень.

Кошторисом доходів та видатків з урахуванням змін за КФКВ 080101 «Лікарні» по загальному фонду на 2012 рік передбачені асигнування по КЕКВ 1133 “Продукти харчування” в сумі 470000,00грн., по спеціальному фонду 16363,61 гривень. Надійшло коштів по загальному фонду в сумі 397099,57 гри-вень. Касові видатки проведені у відповідності до отриманого фінансування. Фактичні видатки менші за касові на суму 9673,41 грн. що пояснюється залиш-ком продуктів харчування на початок і кінець звітного періоду. По спеціально-му фонду касові видатки здійснені в межах затверджених бюджетних асигну-вань.

Кошторисом доходів та видатків з урахуванням змін за КФКВ 080101 «Лікарні» по загальному фонду на 1 півріччя 2013 року передбачені асигнуван-ня по КЕКВ 2230 “Продукти харчування” в сумі 252000,00 грн. Надійшло кош-тів по загальному фонду в сумі 173500,00 гривень. Касові видатки склали – 173479,23 грн. залишок коштів на рахунку становив 20,77 гривень.

Харчування хворих проводиться за рахунок загального та спеціального фондів та за рахунок надходження продуктів у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі. Перерахування коштів від інших джерел (обласного, держа-вного бюджетів) на придбання продуктів харчування протягом перевіреного періоду не здійснювалось.
Облік продуктів харчування в Лікарні проводиться у відповідності до ви-мог, передбачених Інструкцією по обліку продуктів харчування лікувально-профілактичних і інших закладах охорони здоров’я, які утримуються за раху-нок коштів державного бюджету СРСР, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 05.05.83 № 530.
Продукти харчування зберігаються у складських приміщеннях, обладна-них холодильниками. На території лікарні є своє овочесховище.

З матеріально – відповідальними особами укладено договори про повну матеріальну відповідальність, а саме: завідуючою коморою Ходько Г.І. та зав-госпом Вівдич В.П.
З підприємствами постачальниками продуктів харчування укладені від-повідні договори на поставку продуктів харчування.

Продукти харчування Лікарня отримувала від постачальників згідно укладених договорів по накладним, в яких зазначено назву продуктів харчуван-ня, кількість, ціну і вартість та підтвердження посвідченнями про якість, вете-ринарними свідоцтвами, сертифікатами відповідності.

Облік розрахунків з постачальниками продуктів харчування проводиться на рахунку бухгалтерського обліку № 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Облік продуктів харчування у бухгалтерії Лікарні ведеться на рахунку № 232 «Продукти харчування».
Відповідальною за облік продуктів харчування відповідно до посадової інструкції є бухгалтер Возненко Т.М.
Проведеною вибірковою ревізією правильності та своєчасності оприбут-кування продуктів харчування за вказаний вище період, порушень не встанов-лено.
Дієтсестрою лікарні, згідно поданих заявок старших медичних сестер відділень Лікарні про кількість хворих у відділеннях та наявних продуктів на складі, складаються меню-вимоги.

Меню – вимоги розробляються дієтсестрою лікарні згідно поданих заявок медичних сестер відділень в яких вказано кількість хворих. Списання продуктів харчування у бухгалтерії проводиться згідно місячної накопичувальної відомо-сті, на підставі щоденних меню – вимог. Співставленням даних накопичуваль-ної відомості з даними щоденного споживання продуктів по меню – вимогах за жовтень – грудень 2010 року, розбіжностей не встановлено. Звіркою даних що-до фактичної відповідності кількості хворих, вказаних в меню-вимозі та заявок про харчування наданих відділеннями, розходжень не встановлено.

Вибірковою звіркою хворих зі статистичними даними лікарні та даними приймального відділення за січень – березень 2013 року встановлено, до меню – вимог включені ліжко – дні хворих, які перебували на стаціонарному ліку-ванні.
Вибірковою ревізією дотримання грошової норми витрат на харчування, у розрахунку на одного хворого у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.98 № 1186, за період 01.10.10 по 01.03.11 року, перевищення грошової норми витрат на харчування у розрахунку на одного хворого не вста-новлено.
Вартість харчування одного ліжко – дня в Лікарні за рахунок коштів зага-льного фонду становила:
– у 2010 році 4,32 гривень; у 2011 році 4,44 гривень; у 2012 році 4,03 гривень; протягом січня – липня 2013 – 5,15 гривень.

Облік продуктів харчування у продуктовому складі Лікарні в матеріально-відповідальної особи комірника шеф-кухаря Дяченко Т.Г. ведеться у книзі облі-ку, де щоденно виводяться залишки продуктів на кінець дня і щомісячно про-водяться звірки з бухгалтерією лікарні.
В ході ревізії станом на 21.08.2013 року, згідно наказу від 06.08.2013 № 73-а проведено інвентаризацію продуктів харчування, які зберігаються на про-дуктовому складі лікарні у матеріально – відповідальної особи – завгоспа Вів-дич В.П.
По наслідках проведеної інвентаризації виявлена нестача продуктів хар-чування на суму 6,43 грн., що є порушенням вимог ст.ст. 9, 10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996–ХІУ та п. 1.2 Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних ак-тивів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розра-хунків та інших статей балансу затвердженої наказом головного Управління ДКУ від 30.10.98 № 90.

Також за результатами інвентаризації встановлено лишки товарно – мате-ріальних цінностей (крупи, ваніліну) на загальну суму 2,59 гривень. (Інвента-ризаційний опис у Додатку 107 ).
Встановлені порушення допущені завгоспом Вівдич В.П., з пояснення якої, дані порушення виникли через незначні неточності при зважуванні проду-ктів на механічних вагах. (Питання, пояснення у Додатку 108 ).
В ході ревізії нестачу продуктів харчування відшкодовано завгоспом Вів-дич В.П. шляхом внесення коштів в касу установи, згідно прибуткового касово-го ордера від 23.08.2013 № 327 в сумі 6,43 грн. (Копія прибуткового касового ордера у Додатку 109 ).

Вибірковою ревізією за період жовтень-грудень 2010 та січень-березень 2013 року дотримання натуральних норм харчування середньодобового набору продуктів для одного хворого, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я від 14.06.89 № 369 „Середньодобовий набір продуктів для одного хво-рого в лікувально-профілактичних закладах” (додаток №1), встановлено що ді-єтсестрою Лікарні не дотримано середньодобового набору продуктів на одного хворого, що призвело до списання солі та цибулі понад середньодобову норму на загальну суму 1138,43 гривень.
Так, при середньодобовій нормі списання солі на одного хворого перед-бачено 6 грам, а фактично списувалося від 8 до 10 грам. (Розрахунки зайво спи-саних продуктів харчування у Додатку 110 ).

Операцію зі списання продуктів харчування відображено в меморіально-му ордері № 12 „Зведена накопичувальна відомостей про витрачання продуктів харчування” за дебетом субрахунку 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”, кредитом субрахунку 232 „Продукти хар-чування”.
Внаслідок допущеного порушення у формі „Звіт про виконання загально-го фонду кошторису установи” касові та фактичні видатки за КЕКВ 1133 „Продукти харчування” завищено на суму 1138,43 грн., що є порушенням п.1 ст. 3 та п.8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХVI, п. 6 ст. 78, ст. 46-51 Бюджетного ко-дексу України.

Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1138,43 гривень.
Вищезазначене порушення допущено сестрою медичною з дієтичного ха-рчування Вівдич В.П. та шеф-кухарем Дяченко Т.Г. на яких згідно посадових інструкцій покладено обов’язки по контролю за дотриманням затверджених норм харчування на одного хворого. З пояснення Вівдич В.П. „несвоєчасно ви-явила зміни в законодавстві та допустилась помилки при виписуванні солі. В зв’язку з недостатнім асортиментом продуктів харчування більше виписувала овочевих блюд де використовувалась цибуля”.(Питання, пояснення Вівдич В.П. в Додатку 111 ).

Крім того, порушення допущено бухгалтером Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні Возненко Т.М., яка згідно посадової інструкції здійснює облік продуктів харчування. З пояснення Возненко Т.М. „при списан-ні солі користувалась наказом № 540 від 23.04.1985, при списанні цибулі нака-зом № 369 від 14.06.1989”. (Питання, пояснення Возненко Т.М. у Додатку 112).

Вищевказане порушення в ході ревізії відшкодовано. (Бухгалтерська до-відка у Додатку 113 ).
З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків за поставлені продукти харчування в Лікарню проведено 2 зу-стрічні звірки, а саме: ФОП Левченко А.В., Товариством з обмеженою відпові-дальністю „Переяслав-Молпродукт”. За результатами зустрічних звірок пору-шень не встановлено. (Матеріали зустрічних звірок в Додатках 114, 115 ).

Ревізією дотримання законодавства при забезпечені лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продукта-ми встановлено, що за період з 01.10.2010 по 31.07.2013 року в порушення ст.7 Закону України „Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-ХП, Постанови Державного комітету праці та соціальних питань „Про забезпечення профілак-тичним харчування працівників зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці” від 16.02.1987 № 731/11-13, ст. 166 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII та п. 6.13 Колективного договору, працівникам Лікарні не здійснювалася видача молока, що призвело до недоотримання працівниками мо-лока в загальній кількості 5060 літрів на загальну суму 18846,00 гривень. (Ре-єстр недоотримання молока за шкідливі умови праці в Додатку 116 ).

Відповідно до пояснень економіста Вдовиченко Н.І. «розрахунок кошторисної потреби на 2012-2013 роки здійснювався на безкоштовну видачу молока працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці здійснювався, однак кошторисні призначення на видачу молока не затверджувалися». (Питання, Пояснення Вдовиченко Н.І. в Додатку 117 ).
Інших порушень ревізією правильності та ефективності витрачання бю-джетних коштів на харчування хворих не встановлено.

Висновок: ревізією зазначеного питання встановлено нестачу продуктів харчування на суму 6,43 грн., яку в ході ревізії відшкодовано, понаднормове спи-сання продуктів харчування на суму 1138,43 гривень, яке в ході ревізії від-шкодовано, недоотримання доходів працівниками на суму 18846,00 гривень.

8.2 Придбання, повнота оприбуткування та списання
медикаментів, наркотичних засобів та спирту

Ревізію з питань правильності придбання, повноти оприбуткування та спи-сання медикаментів, проведено вибірковим способом за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 року.
В періоді, що підлягав ревізії, відповідальною особою за ведення бухгал-терського обліку з оприбуткування та списання медикаментів та виробів меди-чного призначення була бухгалтер Кулик Н.І.

Ревізією виділення сум асигнувань на придбання медикаментів, встано-влено, що на протязі перевіреного періоду асигнування Лікарні надходили по КФКВ 080101, 080300, 080500, 080600 за КЕКВ 1132 „Медикаменти та пе-рев’язувальні матеріали” за 2011, 2012 роки, за КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” за 2013 рік.
Ревізією виділення сум асигнувань на придбання медикаментів встанов-лено, що асигнування по загальному фонду за КЕКВ 1132 „Медикаменти та пе-рев’язувальні матеріали” на 2011 рік кошторисом доходів та видатків з ураху-ванням змін затверджено в сумі 799000,00 гривень. Надійшло коштів в сумі 530000,00 грн., касові видатки відповідають сумі надходжень. Фактичні видат-ки більші від касових видатків за рахунок залишку товарно-матеріальних цін-ностей на початок і кінець звітного періоду і складають 603223,29 гривень.

По спеціальному фонду за КЕКВ 1132 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” затверджено видатків в сумі 64000,00 грн., касові та фактичні вида-тки становлять 22308,62 грн., що відповідає отриманому фінансуванню.
Кошторисом доходів та видатків з урахуванням змін по загальному фон-ду Лікарні на 2012 рік передбачені асигнування по КЕКВ 1132 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” в сумі 1441700,00 грн., надійшло коштів в сумі 1069463,56 грн., касові видатки відповідають отриманому фінансуванню. Фак-тичні видатки менші касових за рахунок залишку товарно-матеріальних ціннос-тей на початок і кінець звітного періоду і склали 761728,38 гривень.

По спеціальному фонду за КЕКВ 1132 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на 2012 рік затверджено асигнувань в сумі 109708,72 грн., касові видатки склали в сумі 91784,90 гривень.
Також у вигляді гуманітарної допомоги (надходження в натуральній фо-рмі) за 2011-2012 роки, січень – червень 2013 року надійшло медикаментів на загальну суму 192035,57 гривень. (Довідка про надходження медикаментів в натуральній формі в Додатку 118 ).

В ревізійному періоді надходили медикаменти по централізованих поста-вках на загальну суму 2329540,21 грн. з них витратних матеріалів-261546,2 грн., інсулінів – 1543021,16 грн., медикаментів – 524972,85 гривень. (Довідка про надходження медикаментів по централізованих поставках в Додатку 119 ).

Ревізією стану закріплення лікарських засобів за матеріально – відповіда-льними особами встановлено, що всі лікарські засоби, які рахуються за даними бухгалтерського обліку Лікарні, закріплені за завідуючою аптекою Абламською Ю.І. та старшими медичними сестрами відділень Лікарні, з якими укладено до-говори про повну матеріальну відповідальність. Порушень з даного питання ре-візією не встановлено.

Ревізією дотримання законодавства по обліку медикаментів, наркотичних засобів та спирту встановлено, що бухгалтерський облік отримання, придбання медикаментів, наркотичних засобів та спирту в Установі ведеться в меморіаль-них ордерах: меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розра-хунками з іншими кредиторами», в меморіальному ордері № 7 «Накопичуваль-на відомість за розрахунками в порядку планових платежів» на субрахунку 233 “Медикаменти та перев’язувальні засоби” .

Списання лікарських засобів проводиться в меморіальному ордері № 4 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів».
Облік розрахунків з постачальниками проводиться на субрахунку бухгал-терського обліку № 675 „Розрахунки з іншими кредиторами”.
Станом на 01.01.11 та на 01.01.12 по розрахунках з постачальниками де-біторська та кредиторська заборгованість за медикаменти відсутня.
Ревізією дотримання законодавства в частині правильності, своєчасності, послідовності і повноти відображання на рахунках бухгалтерського обліку ме-дикаментів за квітень-червень 2011 року, проведеною шляхом звірки даних ме-моріальних ордерів, головної книги, книг обліку матеріальних запасів у матері-ально-відповідальних осіб, порушень не встановлено.
В ревізійному періоді медичні засоби своєчасно та в повному обсязі оприбутковані на рахунок бухгалтерського обліку № 233 “Медикаменти та пе-рев’язувальні засоби”.
Спирт списується відповідно до вимог Нормативів використання етило-вого спирту для установ охорони здоров’я, освіти і соціального забезпечення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.09.91 року № 245.
В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням лікарсь-ких засобів, відповідно до наказу № 73-а від 06.08.2013 проведено інвентари-зацію наявності медикаментів у Лікарні. Так, проведеною інвентаризацією ме-дичних препаратів, наркотичних ліків та психотропних препаратів у матеріаль-но-відповідальних осіб Лікарні порушень не встановлено.

Фактів прострочення термінів використання медичних препаратів за ре-зультатами проведених інвентаризацій не встановлено. (Інвентаризаційні опи-си в Додатку 120 ).
Облік наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється матері-ально-відповідальною особою в кількісно-сумовому виразі в журналах обліку в розрізі кожного найменування. Журнали прошнуровані, пронумеровані та скрі-плені печаткою установи.

Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсо-рів у відділеннях Лікарні проводиться щоквартально суцільним способом, що відповідає вимогам п.1.8 “Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України”, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я від 18.12.97 № 356.

Використані ампули з-під психотропних лікарських засобів згідно п. 5.5.4 “Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсо-рів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України”, затвер-дженого Наказом Міністерства охорони здоров’я від 18.12.97 № 356, щоденно, за винятком вихідних і святкових днів, здаються головній медичній сестрі Ліка-рні. Знищення порожніх ампул проводиться один раз на 10 днів, про що скла-дається акт, який підписується всіма членами комісії по знищенню порожніх ампул. В місячних звітах на списання медичних препаратів зазначається номер історії хвороби хворих, яким було використано препарати, згідно призначень лікаря.
Ревізію з питань обґрунтованості списання наркотичних препаратів (морфіну, промедолу, оленопону та інш.) проведено вибірково у відділеннях реанімації у старшої медичної сестри Перчук О.М., хірургічно – травматологіч-ному – старшої медичної сестри Яловець С.М. та неврологічному – старшої ме-дичної сестри Симониш К.В. за період липня-серпня 2011 року. Ревізію даного питання проведено методом зіставлення даних Журналів обліку наркотичних та психотропних препаратів старших медичних сестер з їх призначенням та вве-денням у відповідності до „Листків лікарських призначень” по історіях хвороб стаціонарних хворих, якою порушень не встановлено.

Ревізією придбання, повноти оприбуткування та списання медикаментів, наркотичних засобів та спирту, порушень не виявлено.
Висновок: за результатами ревізії придбання, повноти оприбуткування та списання медикаментів, наркотичних засобів та спирту порушень не вста-новлено.

8.3 Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей

Ревізією дотримання об’єктом контролю періодичності та порядку прове-дення інвентаризації необоротних активів та запасів, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів встановлено, що остання річна інвентаризація матеріальних цінностей у Лікарні проведена від-повідно до наказу від 15.10.2012 № 108, якою встановлено нестача товарно-матеріальних цінностей на суму 4,07 грн., та лишків на суму 1596,00 гривень.
В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням основних засобів, необоротних активів та запасів відповідно до наказу головного лікаря Переяслав-Хмельницької лікарні від 06.08.2013 року №73-А проведено суціль-ну інвентаризацію наявності необоротних активів у 55-ти матеріально-відповідальних осіб. (Наказ, інвентаризаційні описи у Додатках 121, 122 ).

За результатами вибіркової інвентаризації встановлено лишки товарно-матеріальних цінностей на суму 2712,00 грн., які за даними бухгалтерського обліку Лікарні не рахуються та станом на момент проведення інвентаризації відсутні первинні документи щодо прийняття їх на облік майна. В період ревізії зазначені лишки товарно-матеріальних цінностей оприбутковані по даним бух-галтерського обліку. (Бухгалтерська Довідка в Додатку 123 ).
Встановлений факт є порушенням вимог ст.ст. 9, 10 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-ні” в частині своєчасного відображення господарських операцій в облікових ре-гістрах, та п.1.2, 1.3 “Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріаль-них активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ”, затвердженої нака-зом головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 щодо повноти проведення інвентаризації фактичної наявності майна.

Відповідне порушення призвело до заниження у формі звітності “Баланс” за 1 півріччя 2013 року балансової вартості необоротних матеріальних активів на загальну суму 2712,00 грн., що є порушенням п. 1 ст. 3 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-ні».
Вказані порушення допущені матеріально-відповідальними особами від-ділень Переяслав-Хмельницької ЦРЛ, якими надано пояснення щодо придбан-ня матеріальних цінностей за власні кошти, а також у вигляді благодійних да-рунків сторонніх осіб. (Пояснення в Додатку 124 ).
Інших порушень щодо організації фактичного контролю за збереженням необоротних активів та запасів ревізією не встановлено.
Висновок: в ході ревізії зазначеного питання встановлено лишки на суму 2712,00 грн., які в період ревізії оприбутковані.

9. Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

Ревізію оплати транспортних послуг та утримання транспортних засобів проведено вибірковим способом за період з 01.07.12 року по 01.08.2013 року.
Відповідальними за правильність проведення господарських операцій з утримання транспортних засобів та оплати транспортних послуг відповідно до посадових обов’язків є бухгалтер 1 категорії Зозуля Н.І. та механік ЦРЛ Гама-лій О.Ю., який надає до бухгалтерії первинні документи з утримання автотран-спортних засобів.
Ревізією наявності власних транспортних засобів встановлено, що на ба-лансі Лікарні станом на 01.08.2013 рахується 22 одиниці автотранспортних за-собів. (Довідка про наявність транспортних засобів у Додатку 125 ).
При цьому, протягом перевіреного періоду, а саме в січні 2013 року згід-но рішення сесії Переяслав-Хмельницької районної ради від 03.04.12 № 192 та наказу Лікарні від 31.12.12 №122 була створена комісія по передачі майна з ба-лансу Лікарні на баланс екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, згідно акту приймання-передачі безоплатно передано 4 автотранспортних засо-би, а саме:

– ГАЗ 32214 держаний номер АІ 7037СА вартістю 57534,00 грн.;
– УАЗ 3962 держаний номер АІ 7032СА вартістю 43869,00 грн.;
– УАЗ 3962 державний номер АІ 2487ВР вартістю 148900,00 грн.;
– УАЗ 3962 державний номер АІ 7034 СА вартістю 43869,00 гривень.
Також, в квітні 2013 року згідно рішення сесії Переяслав-Хмельницької районної ради від 23.04.2013 № 297-25-УІ та наказу Лікарні від 30.04.13 № 48 була проведена передача Переяслав-Хмельницькому Центру первинної медико-санітарної допомоги в безоплатне користування санітарний транспорт в кілько-сті 14 автомобілів терміном на 1 рік відповідно укладених договорів. (Перелік переданих автомобілів в Додатку 126 ).
В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням транспортних засобів, відповідно до наказу головного лікаря від 06.08.2013 року №73-А проведено інвентаризацію наявності транспортних засобів у підзвіті матеріально-відповідальної особи – механіка гаража Гамалій О.Ю. За результатами проведених інвентаризацій розходжень між фактичною наявністю транспортних засобів та даними бухгалтерського обліку не встановлено. (Інвентаризаційний опис у Додатку 127 ).

Відповідно до договору від 26.04.12 №17/04/12, укладеного Лікарнею з ТОВ «Бюро (центр) науково-технічних та економічних досліджень та послуг», в ревізійному періоді було придбано транспортний засіб (видаткова накладна від 11.05.12 № РН-0000048 на суму 148900,00 грн. (без ПДВ), а саме:

– Автомобіль невідкладної медичної допомоги УАЗ 396295 ШД +УН 2011 р.в. вартістю 148900,00 грн. (без ПДВ).
Отриманий транспортний засіб своєчасно та повністю оприбутковано в бухгалтерському обліку установи.
Фактів списання автомобілів протягом перевіреного періоду не встанов-лено.
В ході ревізії організації фактичного контролю за використанням автомо-білів вибірково проведено зняття показників спідометрів та залишків пального в баку по 4-х транспортних засобах, за результатами якого встановлено, що по-казники спідометрів на автомобілях відповідають обліковим записам, що вказує на відсутність розбіжностей.
Однак, при знятті показників спідометра на автомобілі ГАЗ 32214 (дер-жавний номер АІ 4788) встановлено, що фактично показник спідометра станом на 30.09.13 становить 91757 км, тоді як згідно даних останнього шляхового ли-ста від 30.09.13 показник спідометра становить 91767 км, в результаті чого за-вищено показник спідометра в шляховому листі на 10 км (Акти зняття показ-ників спідометра в Додатку 128 ).

Вищезазначене призвело до зайвого списання паливно-мастильних мате-ріалів в кількості 2 л на загальну суму 22,58 гривень.
Занесення недостовірних даних до подорожнього листа є порушенням п. п. 1,8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-ХУІ.
Вищевказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків), за-вданих Переяслав-Хмельницькій ЦРЛ, на загальну суму 22,58 гривень.

Порушення допущене водієм Вовком Г.В., яким пояснень щодо зазначе-ного порушення не надано.
Під час ревізії порушення відшкодоване шляхом внесення до каси Лікарні коштів в сумі 22,58 гривень. (Копія прибуткового касового ордера в Додатку 129 ).
В ході ревізії направлено два запити щодо звірки стану взаєморозрахунків за отримані паливно-мастильні матеріали до ТОВ «Кло-Карта» та ТОВ “КАРТ-ОЙЛ ЛТД”, відповідь на дані запити на момент завершення ревізії не отрима-но. (Запити в Додатку 130 ).

Ревізією наявності ліміту легкового автотранспорту на обслуговування установи та його дотримання встановлено, що ліміти легкового транспорту (лі-міт пробігу службового транспорту та використання пального з розрахунку на робочі дні) не затверджено, що є порушенням п.1 постанови КМУ від 04.06.2003 № 848 „Про впорядкування використання легкових автомобілів бю-джетними установами та організаціями”. Відповідно даного питання пояснення не надані.
Отримані по накладних паливно-мастильні матеріали повністю оприбут-ковувались на субрахунку 235 „Паливо, горючі і мастильні матеріали” в підзвіт матеріально-відповідальних осіб. Рух паливно-мастильних матеріалів (ПММ) відображається в оборотних відомостях.

Списання ПММ проводиться на підставі шляхових листів, які реєстру-ються в Журналі реєстрації шляхових листів. Вибірковою ревізією правильнос-ті списання пального, правильності виведення залишків пального на кінець мі-сяця згідно подорожніх листів та оборотно-сальдових відомостей, за період сі-чень-липень 2013 року розбіжностей не встановлено.

Ревізією дотримання порядку оформлення подорожніх листів у відповід-ності до вимог Інструкції про порядок застосування подорожнього листа служ-бового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи, затвердженої нака-зом Державного комітету статистики України від 17.02.1998 № 74, порушень не встановлено.

Ревізією дотримання норм списання палива і мастильних матеріалів на транспортних засобах, проведеною вибірковим способом за січень-липень 2013 року, якою встановлено, що списання палива на транспортні засоби проводи-лось у відповідності до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомо-більному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 року № 43 (із змінами та доповненнями).

Ревізією повноти оприбуткування паливно-мастильних матеріалів вста-новлено, протягом періоду з 01.01.11 по 01.08.2013 роки надходження та вико-ристання палива отриманого від фізичних осіб, як благодійна допомога на зага-льну суму 36444,86 грн., (в тому числі у 2011 році – 11338,83 грн., у 2012 році – 19050,93 грн., за січень-липень 2013 року – 6055,10 грн.) по даним бухгалтерсь-кого обліку Лікарні оприбутковано в повному обсязі на відповідний рахунок. (Довідка про надходження пального в Додатку 131 ).

Перевіркою дотримання “Норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин”, затвердженої наказом Мінтранспорту України від 08.12.97 № 420, пору-шень не встановлено. Списання автомобільних шин проводилося по пробігу, що дорівнює нормі експлуатації, чи зруйнувань виробничого та експлуатацій-ного характеру, які виключають можливість відновлення шин.
Встановлення та списання запасних частин на автомобілі проводилось після розгляду комісією дефектних актів та у відповідності із терміном їх екс-плуатації.

Вибірковою перевіркою щодо використання автотранспорту у вихідні, святкові та інші неробочі дні, а також не на виконання функцій установи, по-рушень не встановлено .

Фактів використання автотранспорту у вихідні, святкові та інші неробочі дні, а також не на виконання функцій установи, ревізією не виявлено.
Висновок: ревізією оплати транспортних послуг та утримання транспо-ртних засобів встановлено порушень, що призвели до втрат, на суму 22,58 грн., які під час ревізії відшкодовано.

10. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт

Ревізію видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт прове-дено вибірковим способом за період з 01.01.2012 по 31.05.2013 (по окремих об’єктах).
Ревізією виділення сум асигнувань на капітальне будівництво, реконстру-кцію та фактичного їх використання встановлено, що за загальним та спеціаль-ним фондом кошторису Лікарні протягом 2011, 2012 по КЕКВ 2120 „Капіталь-не будівництво (придбання)”, 2130 „Капітальний ремонт” та 2140 „ Реконстру-кція та реставрація” видатки не планувались та відповідно, не здійснювались.
Проведення поточних ремонтів у вище зазначеному періоді, що підлягав ревізії проводилось в межах кошторисних призначень за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)».
Ревізію використання коштів на проведення ремонтних робіт, проведено методом співставлення кошторисної документації з фактичною вартістю, яка визначається прямим розрахунком з використанням Державних будівельних норм України, норм витрати праці будівельників, на одиницю вартості л/години за розрядами складності робіт у будівництві, з актами приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ –2в.
В ході ревізії проведено зустрічну звірку з питання документального під-твердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ та ПП „Спецгазмонтаж” за період з 01.01.11 по 01.08.13. (Довідка зустрічної звірки з додатками в Додатку 132 ).

За результатами зустрічної звірки встановлено, що між Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ, в особі головного лікаря Якименка В.Г. та приватним під-приємством „Спецгазмонтаж”, в особі директора Коломійця М.В. укладалися договори на проведення робіт з поточного ремонту опалювальних котлів в ко-тельні Переяслав-Хмельницької ЦРЛ та заміні лічильника газу в топковій ФА-Пу с. Помоклі. За період звірки укладені 4 договори на загальну суму 107483,00 гривень.

Також, до звірки надано договір від 17.09.2012 № 17, укладений між ПП „Спецгазмонтаж” та Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ на поставку товарів, та накладну від 17.09.2012 № 1/09 на отримання автоматики газової в кількості 3 шт. на суму 3900,00 грн. та затвору Батерфляю в кількості 3 шт. на суму 1100,00 гривень.
Звіркою по питанню підтвердження придбання зазначених цінностей встановлено, що ПП „Спецгазмонтаж” у ФОП „Слюсар О.В.” згідно накладної від 04.09.2012 № 7 придбані за готівку автоматика та затвор батерфляй на за-гальну суму 4950,00 гривень.

Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ проведена оплата за виконані роботи та отримані матеріальні цінності від ПП ”Спецгазмонтаж” у повному обсязі в су-мі 112483,00 гривень.

Проведеною звіркою правильності визначення вартості виконаних вище-зазначених робіт встановлено, що в порушення п. 3.1.10.8 Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174 до підсумкової відомості ресурсів включені витрати матеріалів, а саме: за шифром ресурсів С111-27 азбестового шнура в кількості 18,91 кг на суму 1023,00 грн., за шифром ресурсу С130-40 болтів з гайками та шайбами в кілько-сті 37,48 кг на суму 614,00 грн., за шифром ресурсу С111-1668 оліфи натураль-ної в кількості 9,20 кг на суму 253,00 грн., без наявності підтвердних докумен-тів фактичного їх понесення та відображення в бухгалтерському обліку підпри-ємства.

Внаслідок вищевказаних порушень завищена вартість виконаних робіт по акту приймання виконаних робіт за серпень 2012 року та завищено нараху-вання єдиного податку на загальну суму 2268,00 гривень.

При перевірці обґрунтованості включених до актів виконаних робіт ви-трат на експлуатацію будівельних машин та механізмів встановлено, що в по-рушення п. 3.1.10.4 ДБН Д.1.1-1-2000 включено до акта приймання виконаних робіт за серпень 2012 року та підсумкових відомостей ресурсів витрати на екс-плуатацію будівельних машин та механізмів без наявності підтвердних докуме-нтів фактичного їх понесення та відображення в бухгалтерському обліку підря-дника, а саме: за шифром ресурсу С202-1140 включені витрати роботи крана на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 6,3 т. в кількості 2,64 маш.год. на суму 365,00 грн., за шифром ресурсу С200-25 включені витрати талі електрич-ної вантажопідйомністю 10 т. в кількості 13,65 маш.год. на суму 456,00 гри-вень.

Внаслідок вищевказаних порушень завищена вартість виконаних робіт по поточному ремонту опалювальних котлів в котельні Переяслав-Хмельницької ЦРЛ та завищено нарахування єдиного податку на загальну су-му 862,05 гривень.
Таким чином, завищена вартість виконаних робіт по «Поточному ремонту опалювальних котлів в котельні Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» та завищено нарахування єдиного податку на загальну суму 3130,05 грн., при цьому вар-тість зазначених робіт повністю сплачена Переяслав-Хмельницькою ЦРЛ.

Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3130,05 гривень.
Порушення допущені головним лікарем Лікарні Якименком В.Г., яким бу-ли підписані акти приймання виконаних робіт та проведена повна їх оплата та який за своїми функціональними обов’язками відповідно до вимог п.3 ст.8, п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ укладає договори відповідно до законодав-ства.

З пояснення головного лікаря Якименка В.Г. «акти приймання виконаних робіт по поточному ремонту опалювальних котлів підписані із завищенням їх вартості в зв’язку з некомпетентністю по даному питанню». (Питання, пояс-нення в Додатку 133 ).

Операцію з прийняття завищеної вартості робіт з поточного ремонту, в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 6ск “Нако-пичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами” за серпень 2012 року, за дебетом субрахунку 811 “Видатки місцевого бюджету на утри-мання установи та інші заходи”, кредитом субрахунку 675 “Розрахунки з ін-шими кредиторами”, що призвело до завищення касових та фактичних вида-тків за КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” на загальну суму 3130,05 грн., у формі “Звіт про надходження і використання інших надхо-джень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2012 рік та заниження дебіторсь-кої заборгованості за розрахунками з виконавцем робіт ПП „Спецгазмонтаж” у рядку 180 форми “Баланс” за 2012 рік на зазначену суму.
Тим самим порушено вимоги ч.1 ст. 3 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, п.1.2 «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», затвердженого наказом Міністерства фі-нансів України від 24.01.2012 № 44, пп. 7, 10 п.5 ст.22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-УІ.

В ході ревізії порушення відшкодовано шляхом перерахування ПП. „Спецгазмонтаж” коштів в сумі 3130,05 грн. на рахунок Лікарні. (Копія банків-ської виписки у Додатку 134 ).

Висновок: ревізією видатків на капітальне будівництво, реконструк-цію та ремонт встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових ре-сурсів на суму 3130,05 гривень, які в ході ревізії відшкодовано.

11. Утворення та використання власних надходжень бюджетних установ. Надання адміністративних послуг.
Ревізію надходження та використання власних надходжень проведено ви-бірковим способом за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року.

Відповідальною особою за правильністю формування та законністю ви-користання коштів спеціального фонду, згідно посадової інструкції є до 02.09.2012 головний бухгалтер Лікарні Бак Р.В., з 03.09.2012 та станом на мо-мент проведення ревізії головний бухгалтер Малікова Л.М., згідно посадової інструкції ведення обліку касових та фактичних видатків по спеціальному фон-ду, обліку доходів та витрат по платним послугам, контроль за повнотою над-ходження коштів від платних послуг покладено на бухгалтера 1 категорії Кулик Н.І.
Формування коштів спеціального фонду протягом періоду, що ревізував-ся, здійснювалось за рахунок надходжень від наступних джерел:

– власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бю-джетними установами, сформовано за рахунок надходження плати за медичні послуги та надходження орендної плати від здачі приміщень в оренду, доходів від господарської діяльності;

– надходження благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб, інші надходження.
Надходження і використання коштів спеціального фонду установи відображається у Звітах про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1м), Звітах про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерела-ми власних надходжень бюджетних установ (форма № 4-2м), Звітах про надхо-дження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м).
В ревізійний період згідно Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) отримано власних над-ходжень на загальну суму 1604162,88 грн., в тому числі за 2011 рік в сумі 578203,32 грн., за 2012 рік 703190,84 грн., за 1 півріччя 2013 року в сумі 322768,72 гривень.

Власні надходження в ревізійний період формувалися за рахунок надхо-джень від наданих платних послуг, а саме:
– за послуги, що надаються Лікарнею згідно з її основною діяльністю на загальну суму 1312189,96 грн., в тому числі за 2011 рік в сумі 492416,15 грн., за 2012 рік 548443,97 грн., за 1 півріччя 2013 року в сумі 271329,84 гривень;
– від оренди майна бюджетних установ на загальну суму 291972,92 грн., в тому числі за 2011 рік в сумі 85787,17 грн., за 2012 рік 154746,87 грн., за 1 пів-річчя 2013 року в сумі 51438,88 гривень.

Синтетичний облік доходів спеціального фонду ведеться на рахунку 71 «Доходи спеціального фонду», облік видатків спеціального фонду – на рахунку 81 «Видатки спеціального фонду» відповідно до Плану рахунків бухгалтерсь-кого обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бух-галтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.12.1999 № 114.

В ревізійний період у відповідності до ст. 29 та ст. 69 Бюджетного Кодек-су України від 21.06.2001 № 2542-III, ст. 13 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI до переліку груп власних надходжень бюджетних уста-нов, вимог щодо їх утворення та напрямків використання, затверджених поста-новою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659, надходження від пла-ти за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональ-ними повноваженнями, тобто пов’язаних з виконанням основних функцій і за-вдань цих установ використовуються на покриття витрат, пов’язаних з органі-зацією та наданням цих послуг. Такими витратами, перш за все, є забезпечення необхідними матеріалами, обладнанням, технікою, інвентарем, виготовленням бланків тощо.
Ревізією відповідності платних послуг, які надаються Лікарнею, визначе-них Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних та кому-нальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138, порушень не встановлено.

Порядок надання платних послуг та використання отриманих коштів в Лі-карні регулюється Положенням про медичні послуги, що надаються за плату Переяслав-Хмельницькою центральною районною лікарнею відповідно з функ-ціональними повноваженнями, підписаним головним бухгалтером Бак Р.В. та економістом Яковенко Н.П., та затвердженим головним лікарем Якименком В.Г.
Ревізією правильності та повноти надходження коштів від надання плат-них послуг по проведенню обов’язкових медичних оглядів встановлено, що за проведені медичні огляди підприємства здійснюють розрахунки в повному об-сязі, крім випадків зазначених нижче.

Згідно п. 2 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Ка-бінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 передбачено, що обов’язкові ме-дичні огляди проводяться за рахунок роботодавця (підприємство, установа, ор-ганізація або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що викорис-товують найманих працівників). Витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджет-них установ передбачаються кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.

Відповідно ст. 169 Кодексу законів про працю від 10.12.71 № 322-VIII пе-редбачено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кош-ти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодич-них (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або та-ких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового ме-дичного огляду осіб віком до 21 року.

Крім того, абз. 2 п. 8 Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навча-льних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 передбачено, що попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та відповідні періодичні профілактичні медичні огляди належать до послуг, які надаються згідно з функ-ціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров’я на платній основі.

Відповідно пояснення головного бухгалтера Малікової Л.М. «розрахунки кошторисних призначень на 2011-2013 роки для проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти на безоплатній основі були відо-браженні в потребі на відповідні роки, а саме: на 2011 рік – 33723,09 грн.., на 2012 рік в сумі 33776,92 грн. та на 2013 рік в сумі 33936,56 гривень. Але кошто-рисні призначення Лікарні для проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти на безоплатній основі не затверджувалися». (Пи-тання та пояснення в Додатку 135 ).
До ревізії надано розрахунок потреби на 2011-2013 роки на проведення обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ, які відповіда-ють вимогам Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI та Поряд-ку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошто-рисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-їни від 28.02.02 № 228.

Відповідно кошторисів доходів та видатків фінансовим управління Пере-яслав-Хмельницької райдержадміністрації на 2011-2013 роки не здійснено за-твердження кошторисних призначень Лікарні на проведення обов’язкових ме-дичних огляді працівникам бюджетних установ.
До ревізії надано рішення Переяслав-Хмельницької районної ради «Про витрати центральної районної лікарні на проведення обов’язкових профілактич-них медичних оглядів працівників бюджетних установ району» від 26.05.2011 № 102-6-УІ відповідно якого передбачено, Центральній районній лікарні не справ-ляти плату за проведення обов’язкових медичних оглядів працівників бюджет-них установ та організацій району.

Також надано рішення Переяслав-Хмельницької міської ради «Про прове-дення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників навчальних закладів міста» від 02.08.2011 № 11-12-УІ, згідно якого винесене рішення про клопотання перед Центральною районною лікарнею не справляти плату за про-ведення обов’язкових медичних оглядів працівників навчальних закладів міста, закладів соціальної сфери та дитячих закладів оздоровлення. (Копії рішень у Додатку 136 ).
Враховуючи вищевикладене, Лікарнею в порушення п. 2 Порядку прове-дення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих ме-дичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.01 № 559, ст. 169 Кодексу законів про працю від 10.12.71 № 322-VIII та абз. 2 п. 8 Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та ко-мунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138, надавалися на безоплатній основі.

Зазначене порушення призвело до недооотримання Лікарнею доходів спеціальним фондом за період з 01.01.2011 по 01.08.2013 на загальну суму 99525,00 гривень. (Реєстр проведених Лікарнею медичних оглядів на безоплат-ній основі за 2011-2013 роки в Додатку 137 ).

Внаслідок допущеного порушення, у формі „Звіт про надходження і ви-користання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” занижено суму доходів за період з 01.01.2011 по 01.08.2013 років на суму 99525,00 грн., що є порушенням п. 1. ст. 3 та п. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХVI, п. 6 ст. 78, ст. 46-51 Бюджетного кодексу України.
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 99525,00 гривень.
Визначити ким допущено порушення не має можливості, оскільки винні особи не являються працівниками Лікарні.
Відповідно пояснення головного бухгалтера Малікової Л.М. «обов’язкові профілактичні медичні огляди працівників бюджетних установ проводились безкоштовно на основі рішень міської та районної рад». (Питання та пояснен-ня в Додатку 138 ).

Відповідно пояснення завідуючої поліклініки Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні Стефанської Л.І. «профілактичні медичні огляди працівників закладів освіти проводились на безкоштовній основі так як ці бю-джетні організації фінансуються з місцевого бюджету, а відповідно до ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізація державної політики в галузі освіти, матеріально-фінансове забезпечення питань, пов’язаних з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників закладів освіти віднесено до компе-тенції місцевих органів влади». (Питання та пояснення в Додатку 139 ).

Ревізією дотримання законодавства, щодо відшкодування витрат за стаціонарне лікування потерпілих від злочинного діяння, проведених за період з 01.10.2010 по 01.08.2013 років встановлено, що Лікарнею на запити Слідчого відділу Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України Київської області, Пе-реяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури, Слідчого управління Голо-вного управління МВС України в Київській області надано 86 довідок про вар-тість лікування постраждалих потерпілих внаслідок насильницьких травм із за-значенням наступних даних: прізвище, ім’я, по батькові хворого; назва відді-лення; термін перебування на лікуванні; вартість лікування хворого; розрахун-ковий рахунок в ГУДКУ в Київській області (№ 35426006001487 – реєстрацій-ний рахунок видатків спеціального фонду (послуги, що надаються на платній основі), МФО.

В ревізійний період внаслідок непред’явлення цивільних позовів та не ві-дображення по даних бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості за стаціонарне лікування потерпілих внаслідок насильницьких травм Лікарнею недоотримано коштів на загальну суму 123911,18 грн., чим порушено вимоги п. 3 п. 4 постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку об-числення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнення з вин-них осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання” від 16.07.1993 № 545. (Довідка-Розрахунок, копії калькуляцій вартості перебування одного хво-рого в стаціонарі в Додатку 140 ).

Внаслідок допущеного порушення, у формі „Звіт про надходження і ви-користання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” занижено суму доходів за період з 01.10.2010 по 01.08.2013 років на суму 123911,18 грн.(4 кв. 2010 – 11172,00 грн., 2011 – 17316,40 грн., 2012 – 46558,78 грн., 7 міс. 2013 – 48864,00 грн.), що є порушенням п. 1. ст. 3 та п. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-ні” від 16.07.1999 № 996-ХVI, п. 6 ст. 78, ст. 46-51 Бюджетного кодексу Украї-ни.

Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 123911,18 гривень.
Відповідно пояснення заступника головного лікаря з медичної частини Кузьменчук Л.В. «у випадку лікування потерпілих від злочину, позови заявля-ються органом прокуратури по кожній справі» . (Питання та пояснення в До-датку 141 ).
Відповідно пояснення головного бухгалтера Малікової Л.М. «претензій-но-позовна робота мною не здійснювалась в зв’язку з тим, що виконання даних обов’язків не входить до компетенції головного бухгалтера». (Питання та по-яснення в Додатку 142 ).

Проведеною перевіркою повноти надходження плати за надання послуг з перед рейсового та після рейсового огляду водіїв встановлено, що Переяслав-Хмельницькою центральною районною лікарнею, в особі головного лікаря Якименка В.Г. (Виконавець), укладено Договір «Про організацію медичного обслуговування» від 27.01.2012 № 3/296/12 з УДСО при ГУ МВС України в Ки-ївській області, в особі начальника Красавіна В.М.(Замовник), на надання ме-дичних послуг з перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв службового автотранспорту Переяслав-Хмельницького МВДСО УДСО.
Згідно п. 3 Договору вартість послуг складає 240,00 грн. в місяць. Згідно п. 4 Виконавець виставляє для оплати послуг рахунок після підписання Замов-ником акту наданих послуг. Термін дії Договору до 31.12.2012.

Протягом 2012 року Лікарнею виставлено рахунків УДСО при ГУ МВС України в Київській області на оплату послуг з перед рейсового та після рейсо-вого огляду водіїв на загальну суму 2880,00 грн., з яких станом на момент про-ведення ревізії відшкодовано 480,00 грн., тобто в порушення вимог Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138, Лікарнею недоотримано доходів від надання платних меди-чних послуг на загальну суму 2400,00 гривень, та відповідно не відображено за даними обліку дебіторську заборгованість. (Реєстр недоотриманих коштів від УДСО при ГУ МВС України в Київській області у Додатку 143 ).

Внаслідок допущеного порушення, у формі „Звіт про надходження і ви-користання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” занижено суму доходів за період з 01.03.2012 по 01.01.2013 року на суму 2400,00 грн., що є порушенням п. 1. ст. 3 та п. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХVI, п. 6 ст. 78, ст. 46-51 Бюджетного кодексу України.
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2400,00 гривень.
Відповідно пояснення бухгалтера 1 категорії Кулик Н.І. «кошти за надані послуги не надходили в зв’язку з тим, що КЗ «Переяслав-Хмельницька центра-льна районна лікарня» мала заборгованість перед УДСО за охорону об’єктів». (Питання та пояснення в Додатку 144 ).

Проведеною перевіркою за навними в Установі первинними бухгалтерсь-кими документами встановлено, що протягом перевіреного періоду адміністративні послуги Переяслав-Хмельницькою центральною районною лі-карнею не надавались. В Переяслав-Хмельницькому управлінні державної казначейської служби України Київської області рахунки, для здійснення операцій з адміністративних послуг, протягом перевіреного періоду не відкривались і відповідно використання не проводилось.

Висновок: ревізією утворення та використання власних надходжень встановлено недоотримання доходів на загальну суму 225836,18 гривень.

12. Складання бюджетної та фінансової звітності та її достовірність

Ревізію порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та її достовірності проведено за кожним питанням ревізії у спосіб, яким ревізувалося відповідне питання. Порушення порядку організації ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, в тому числі відповідності звітно-сті даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум касових і фа-ктичних видатків за кодами економічної класифікації, описані в попередніх розділах акту.

Згідно п. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 № 996-ХIV ведення бухгалтерського обліку, забезпе-чення дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера.

Посадові обов’язки працівників бухгалтерії розроблено і затверджено го-ловним лікарем.
Інформація, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов’язаних рахун-ках бухгалтерського обліку, як передбачено вимогами Закону України „Про бу-хгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІУ зі змінами та доповненнями, із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом ГУДК України від 10.12.1999 № 114.

Бухгалтерські проведення в основному здійснюються відповідно до ви-мог «Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», затвер-дженої наказом Держказначейства України від 10.07.2000 № 61. Облікові доку-менти систематизуються на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синте-тичного обліку – меморіальних ордерах та накопичувальних відомостях, яким присвоєні постійні номери.

Ведення меморіальних ордерів не завжди відповідає вимогам “Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядку їх складання”, затвердженої наказом Держказначейства України від 27.07.2000 № 68.
Показники фінансової звітності установи не завжди відповідають даним бухгалтерського обліку.
В установі ведеться книга обліку виданих довіреностей. Використання довіреностей своєчасно відмічається номерами накладних на отримання товар-но-матеріальних цінностей. Облік, видача і списання довіреностей проводиться згідно вимог «Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і викори-станих довіреностей на одержання цінностей», затвердженої наказом Міністер-ства Фінансів України від 16.05.1996 № 99.

Договори про повну матеріальну відповідальність укладено з усіма матеріально-відповідальними особами.
Також, в ході проведення ревізії встановлено, що бухгалтерський облік у Лікарні вівся з порушенням окремих положень Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а са-ме: під час ревізії виявлено незаконні виплати заробітної плати, порушення ве-дення обліку товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, порушення бюдже-тного законодавства, не проведення інвентаризації розрахунків, що призвело до викривлення даних звітності, внаслідок чого головними бухгалтерами не за-безпечено створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерсько-го обліку та дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, чим порушено вимоги п. 7 ст. 8, п 1. ст 11. Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996 – ХІУ.

Облік касових та фактичних видатків коштів загального та спеціального фондів проводиться у відповідності до вимог Порядку складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ, затвердженого наказом державного казначейства України від 06.10.2000 № 100, сума касових та фактичних витрат за даними Головної книги відповідає сумі зазначених витрат у звітах на відповідну звітну дату.

Акт складений в трьох примірниках на 80-ти аркушах кожний.

Перший та третій примірники акту отримав: головний лікар КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»
14.10.2013 В.Г.Якименко

Завідувач сектору інспектування в м. Переяслав-Хмельницький та Переяс-лав-Хмельницькому районі Баришівсь-кої ОДФІ
__________________ Л.Г.Перчук Головний лікар Комунального закладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»

_________________ В.Г.Якименко

Головний бухгалтер Комунального за-кладу «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»

________________ Л.М.Малікова

Другий примірник акту отримав: головний лікар КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»
_______________2013 В.Г.Якименко

- Реклама -

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ